Sprawozdanie za rok 2012

SPRAWOZDANIE

z działalności Wrocławskiego Stowarzyszenia

Narodowego Czynu Pomocy Szkole

za rok 2012

Zawartość:

1.SPRAWOZDANIE

z działalności Wrocławskiego Stowarzyszenia Narodowego Czynu Pomocy Szkole za rok 2012 wraz ze sprawozdaniem finansowym ( uproszczonym bilansem oraz rachunkiem zysków i strat.)

2. Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2012.

3.Wykonanie budżetu ( dochodów i wydatków )w roku 2012.

4.Wyniki finansowe Wrocławskiego Stowarzyszenia Narodowego Czynu Pomocy Szkole za rok 2012

5. Wyciąg z protokółu nr 11/ 2013 z posiedzenia Zarządu w sprawie przyjęcia sprawozdania oraz wykonania budżetu w 2012 roku

6. Kopia sprawozdania z wykonania zadania publicznego: „Koordynacja

i Monitorowanie Działań Wrocławskiego Programu Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie” w 2012 roku. *

7. Kopia sprawozdania z wykonania zadania publicznego: „Prowadzenie Świetlicy Środowiskowej dla Dzieci i Młodzieży” w 2012 roku. *

*Zadanie zrealizowane przez Koło przy Szkole Podstawowej nr 9 we Wrocławiu

SPRAWOZDANIE

z działalności Wrocławskiego Stowarzyszenia

Narodowego Czynu Pomocy Szkole za rok 2012

Spis treści

I. Stan organizacyjny Stowarzyszenia

 1. Wojewódzki Komitet ( Zarząd)……………………………………………………….str. 3

 2. Komisja Rewizyjna………………………………………………………………………..str. 4

 3. Terenowe Jednostki Organizacyjne………………………………………………. str. 4

II. Pomoc szkołom i uczniom str. 5

 1. Pomoce do dydaktyki………………………………………………………………….. str. 6

II. 2. Środki finansowe przekazywane placówkom oświatowym

II.3. Dożywiane uczniów „Fundatorzy Ciepłej Strawy”…….………………… str. 7

III. Sprawozdanie finansowe str. 9

 1. Uproszczony bilans aktywa zbiorczo……………………………………………str. 10

 2. Uproszczony bilans pasywa .zbiorczo …………………………………str. 11

 3. Uproszczony bilans jednostki terenowe ………………………………. str. 12

 4. Uproszczony bilans wojewódzki komitet………………………………. str. 13

 5. Rachunek zysków i strat zbiorczo……………………………………………..str. 14

 6. Rachunek zysków i strat jednostki terenowe…………………………….str. 15

 7. Rachunek zysków i strat wojewódzki komitet………………………………str. 16

 8. Sumy bilansowe ……………………………………………………………..str. 17

 9. Wykonanie preliminarza wojewódzki komitet…………………………. str. 18

 10. Informacja dodatkowa …………………………………………………….. str 19

 11. Wyciąg z protokółu nr 11 z posiedzenia Komitetu Wojewódzkiego ( Zarządu ) Wrocławskiego Stowarzyszenia Narodowego Czynu Pomocy Szkole w dniu 14 marca 2013 r.

IV. 1. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego: „Koordynacja

i Monitorowanie Działań Wrocławskiego Programu Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie” w 2012 roku ……………………………………str. 22

IV.2 Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego: „Prowadzenie Świetlicy Środowiskowej dla Dzieci i Młodzieży” w 2012roku……………………str.27

I. Stan organizacyjny

Wojewódzki Komitet ( Zarząd) i Komisja Rewizyjna Wrocławskiego Stowarzyszenia Narodowego Czynu Pomocy Szkole działały w roku 2012

w następującym składach osobowych wybranych przez V Walne Zebranie Stowarzyszenia które się odbyło w dniu 20 listopada 2010 r.:

1. Wojewódzki Komitet ( Zarząd )

Przewodniczący: dr inż. Bogusław Żyborski

Wiceprzewodniczący: Prof. dr hab. Henryk Ratajczak

Sekretarz: dr Adam Kiewicz

Skarbnik: Antoni Kilarski

Członkowie Zarządu: Michał Pulit

Stanisław Swat

Astrid Gracjana Żyborska

Zarząd w roku sprawozdawczym odbył 5 posiedzeń , na których podejmował decyzje w ważnych sprawach, dotyczących działalności statutowej Stowarzyszenia zwłaszcza pomocy szkołom i uczniom. Wszystkie posiedzenia Zarządu odbywały się w składzie statutowym i były protokółowane. Decyzje Zarządu były podejmowane

w formie uchwał

Zarząd rozpatrzył i zatwierdził bilans i rachunek zysków i strat Stowarzyszenia

w układzie :Zarząd Stowarzyszenia i jednostki terenowe oraz bilans łączny całego Stowarzyszenia za rok 2012. Ustalił preliminarz dochodów i wydatków na rok 2013 oraz wysokość składki członkowskiej.

Na posiedzeniach Zarządu Przewodniczący, Sekretarz i Skarbnik składali sprawozdanie ze swojej bieżącej działalności pomiędzy posiedzeniami Zarządu.

W swoich działaniach Zarząd kierował się wskazaniami Uchwały Programowej

V Walnego Zebrania Stowarzyszenia które ustaliło na najbliższą kadencję t.j. na lata 2010 – 2015 główne kierunki działania.

 • Udzielanie pomocy szkołom we wzbogacaniu bazy dydaktycznej, wspieranie dokonujących się w oświacie przemian, pomocy w poprawie warunków materialnych uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, ułatwianie równego startu edukacyjnego;

 • Zdobywanie nowych przyjaciół dla szkół zwłaszcza wśród podmiotów gospodarczych, instytucji, stowarzyszeń i organizacji oraz wśród osób fizycznych;

 • Łączenie inicjatyw społecznych z wysiłkami samorządu terytorialnego dla poprawy warunków pracy szkół oraz zwiększenie efektywności pomocy społecznej;

2. Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca: Beata Rudzka

Wiceprzewodnicząca: Anna Koziarz

Członek Komisji: Ewa Żmuda

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej brała udział we wszystkich posiedzeniach Zarządu. W okresie sprawozdawczym Komisja Rewizyjna odbyła dwa po-siedzenia

3. Terenowe Jednostki Organizacyjne

Na początku roku 2012 Stowarzyszenie posiadało 14 oddziałów określonych w Statucie jako terenowe jednostki organizacyjne. Mają one nazwę Komitetów ( lokalnych, terenowych, środowiskowych ) bądź Kół

( przyjaciół miłośników, środowiskowych ).

W okresie sprawozdawczym nie powstały nowe jednostki organizacyjne. Poczyniono przygotowania do powołania nowego koła przy

Szkole Podstawowej nr 20 we Wrocławiu. Odbyto w tym celu spotkanie z Dyrekcją Szkoły, Radą Rodziców i zainteresowanymi przedstawicielami rodziców.

Oto pełny wykaz jednostek terenowych Stowarzyszenia:

 1. Lokalny Komitet przy Zespole Szkół Leśnych w Miliczu

 2. Lokalny Komitet przy Szkole Podstawowej w Siechnicach

 3. Koło przy Gimnazjum w Ujeździe Górnym

 4. Terenowy Komitet przy Szkole Podstawowej w Wabienicach

 5. Lokalny Komitet przy Gimnazjum nr 3 we Wrocławiu

 6. Lokalny Komitet przy Gimnazjum nr 21 we Wrocławiu

 7. Terenowy Komitet przy Nauczycielskim Studium Języków Obcych we Wrocławiu

 8. Krzyckie Koło Stowarzyszenia we Wrocławiu

 9. Koło przy Szkole Podstawowej nr 9 we Wrocławiu

 10. Koło przy Szkole Podstawowej nr 36 we Wrocławiu

 11. Koło Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 58 we Wrocławiu

 12. Lokalny Komitet przy Zespole Szkół Ekonomicznych nr 2 we Wrocławiu

 13. Koło Przyjaciół Gimnazjum w Żmigrodzie

 14. Koło przy Medycznym Studium Zawodowym nr 4

 15. Koło przy Zespole Szkół w Jaworze.

 16. Koło przy Szkole Podstawowej nr 78 we Wrocławiu

II. Pomoc szkołom i uczniom w roku 2012

Stowarzyszenie nasze wzorem lat poprzednich również w roku 2012 świadczyło pomoc szkołom i uczniom w rozmaitych formach, a zwłaszcza w zakresie:

 • Przekazywania pozyskanych środków pieniężnych

 • Opłacania dożywiania wskazanych przez szkoły uczniów

II.1. Pomoc szkołom

Terenowe jednostki organizacyjne Stowarzyszenia dokonywały

z własnych funduszy zakupów dla swoich macierzystych szkół; był to w przeważającej części sprzęt uzupełniający dla istniejących w szkołach sal komputerowych , drobny sprzęt dydaktyczny oraz książki dla bibliotek szkolnych. Powszechną praktyką było dopłacanie niezamożnym uczniom do kosztów wycieczek szkolnych, częściowe pokrywanie kosztów ich przejazdów i biletów wejściowych na szkolnych wycieczkach.

II. 2. Środki finansowe przekazywane placówkom oświatowym

Placówkom zajmującym się dziećmi specjalnej troski ( dyspanseryjnym ), przeka-zano jako wsparcie ich działa w zakresie terapeutycznym i rehabilitacyjnym następujące środki:

Dla zespołu szkół specjalnych w Oławie – 3 000 zł

Dla specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 9 we Wrocławiu 2 000 zł.

Najbardziej znaczącą pomocą finansową dla szkół były środki pozyskane dzięki deklaracjom podatników, przeznaczających 1 % podatku PIT na rzecz stowarzysze-nia, najczęściej wskazując przy tym konkretną szkołę – jako cel szczegółowy.

Ogółem z Urzędów Skarbowych otrzymano kwotę 40 114, 20 zł.

( według danych z banku prowadzącego rachunek Stowarzyszenia)

Zgodnie z uchwałą Zarządu Stowarzyszenia:

Do przelania na konta szkół: 33 823,50 zł.

Do dyspozycji Stowarzyszenia: 6 290, 70 zł

Szczegółowy wykaz kwot przekazanych poszczególnym szkołom przedstawiono w tabeli poniżej : Wszystkie należne szkołom kwoty przelano na wskazane konta, jednocześnie informując na piśmie, że mogą być wydatkowane wyłącznie na cele zgodne z celami statutowymi Stowarzyszenia jako organizacji pożytku publicznego.

UZYSKANE WPŁATY z tytułu „1 % PIT ”

zadeklarowane przez płatników podatku PIT na rzecz wskazanych szkół

Lp.

NAZWA PLACÓWKI

Liczba wpłat

Suma wpłat [zł]

5 % potrącenie

[ zł ]

prowizje bankowe

[zł]

Do przelania:

1

Szkoła Podstawowa w Orzeszkowie

109

4 564,00

228,20

272,50

4 063,30 zł

2

Zespół Szkół w Krotoszycach

12

498,00

24,90

30,00

443,10 zł

3

I Liceum Ogólnokształcące w Oławie

20

2 3671,6

1 183,50

50,00

22 438,10 zł

4

Zespół Szkół Specjalnych nr 2

w Oławie

1

27,60

1,40

2,50

23,70 zł

5

Szkoła Podst. nr 36 we Wrocławiu

29

4 661,60

233,00

72,50

4 356,10 zł

6

Zespół Szkół Leśnych w Miliczu

8

310,80

15,50

20,00

275,30 zł

7

Zespół Szkół w Jaworze

19

694,50

35,70

47,50

11,30 zł

8

Policealna Szkoła Medyczna Wrocław

2

93,70

4,70

5,00 zł

84,00 zł

9

Szkoła Podstawowa nr 78 Wrocław

9

389,10

19,90

22,50

346,70 zł

10

Szkoła Podstawowa nr 9

10

1 270,40

63,50

25,00 ł

1 181,90 zł

Razem

36 181,30

1 810,30

547,50

33 823,50 zł

II. 3 Dożywiane Uczniów „Fundatorzy Ciepłej Strawy”.

Pod tym kryptonimem podobnie jak w latach ubiegłych Wrocławskie Stowarzyszenie Narodowego Czynu Pomocy Szkole również w roku szkolnym 2011/2012 i 2012 / 2013 prowadziło akcję dożywiania uczniów ze środków pochodzących z darowizn osób fizycznych, przy czym zarówno fundator jak

i korzystający z dożywiania byli poinformowani wzajemnie o sobie.

Zarząd Stowarzyszenia podjął także dodatkowo uchwałę, że jeśli środki przekazane przez fundatora z różnych przyczyn okażą się niewystarczające, pozostałe brakujące środki umożliwiające otrzymywanie przez ucznia świadczenia przez cały rok szkolny dostarcza ze swoich funduszy Stowarzyszenie. Przyjęto także zasadę, ze koszty obsługi bankowej i administracyjnej ponosi Stowarzyszenie.

Ze względu na zmniejszającą się liczbę darczyńców rozmiary akcji były nieco mniejsze niż w roku ubiegłym.

Szczegółowy wykaz pomocy na dożywianie za rok 2012 r. :

W okresie od 1.09. 2012 r. 26.06.2013 r.

WNIOSKI O DOŻYWIANIE 2012r.

Lp.

Nazwa placówki

Nazwisko i imię ucznia

Koszt obiadu

Uwagi

1

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8

50-209 Wrocław

ul. Składowa 2- 4

Tel. 71 79787 67

Adamczyk Nikola kl. III

Kall Klaudia kl. IV

Kall Sandra kl. V

Kall Sebastian kl. V

3, 00 zł.

2

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10

50-209 Wrocław

ul. Rumiankowa 34

Tel. 71 357 34 55

Kochanowska Patrycja kl. I

Gołyska Karolina kl. II

3, 50 zł.

3

Gimnazjum nr 21

50-518 WROCŁAW

ul. Św. Jerzego 4

Tel. 71 367 90 12/13

Michalska Wioletta

kl. I

Mytych Przemysław kl. I

Adamska Dominika

kl. II

6, 00 zł.

4

Zespół Szkół Specjalnych

55-200 Oława

ul. Broniewskiego 6

Tel. 71 313 27 03

Pastuch Marcin kl. VI

Janusz Kazimierz kl. I

Niedental Wiktoria

kl. II

Kania Łukasz kl. VI

Kania Tomasz kl. II

Makuła Tomasz

3, 80 zł.

5

Zespół Szkół w Ciechowie

CIECHÓW ul. Średzka 1

55-300 Środa Śląska

71 317 24 00

Bryk Dawid kl. III

Darasz Konrad kl. III

Sośnicka Natalia kl. II

2, 50 zł.

6

Gimnazjum nr 5

Ul. Chojnowska 100

59-220 LEGNICA

Tel. 76 723 32 93

Dąbek Tomasz

kl. I Gimn.

3, 70 zł.

7

Zespół Szkół Publicznych w Borowie

ul. Wrocławska 24

57-160 BORÓW

Tel. 71 393 30 29

Józak Agata kl. III G

Wachura Przemysław kl. I G

Urbanowicz Katarzyna kl. VI

Tomasz Gawlas

5, 00 zł

8

Szkoła Podstawowa

nr 95

50-047 WROCŁAW

ul. Starogajowa 66-68

Tel. 71 354 29 95

Justyna Rozmus kl. I

5, 50 zł.

Uwaga 1: Nakłady na dożywianie w I połowie 2013 r. poniesiono w grudniu 2012 r. Obciążają one wydatki roku 2012.

Uwaga 2: W związku z objęciem opieki nad trojgiem rodzeństwa Kall z ZSP nr 8 przez MOPS, od stycznia 2013 na ich miejsce dożywianiem objęto Klaudię Gumienną, Oliwię Szczepańską i Klaudię Lubczyńską.

Łącznie na dożywianie w roku szkolnym 2012/2013 wydatkowano

z funduszy Wojewódzkiego Komitetu i ofiarodawców ( osób fizycznych ) kwotę 13 211, 20 zł.

III SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Stowarzyszenie działa w rytmie wynikającym z pracy współpracujących placówek oświatowych tzn. od 1 września do 31 sierpnia następnego roku.

Jednak z uwagi na roczny cykl rozliczeniowy i wymagania Władz Finansowych sprawozdanie finansowe odnosi się do roku kalendarzowego 2012 r.

W załącznikach przedstawiamy kopie sprawozdania finansowego w formie uproszczonego bilansu Stowarzyszenia. ( w układzie: Aktywa, Pasywa i Rachunek zysków i strat ). Sprawozdanie to zostało zbadane przez Komisję Rewizyjną ( bez wniesienia zastrzeżeń ) , przyjęte Uchwałą przez Zarząd Stowarzyszenia, i przesłane do właściwego terytorialnie Urzędu Skarbowego we Wrocławiu ( US Wrocław Stare Miasto ).

SUMY BILANSOWE 2012 r.

Podmiot

Przychód

[ zł. ]

Rozchód

[ zł. ]

Saldo

[ zł. ]

Uwagi

1

2

3

4

5

Wojewódzki Komitet (Zarząd)

51 819, 60

86 596, 07

– 34 776, 47

Terenowe jednostki organizacyjne

921 281, 18

957 158, 47

– 35 887, 29

RAZEM

973 100, 78

1 043 754, 54

– 70 653, 76

WYKONANIE PRELIMINARZA

Dochodów i wydatków za rok 2012

Wyszczególnienie

Preliminarz

Wykonanie

1

Saldo z ubiegłego roku

70 609, 97 zł.

2

Składki członkowskie

125, 00 zł.

3

Odsetki od lokat

1 353, 70 zł.

4

Darowizny osób fizycznych

7 190, 00 zł.

5

Darowizny osób prawnych

3 000, 00 zł.

6

Wpływy z 1 % podatku PIT

40 150, 90 zł.

7

RAZEM:

122 429, 57 zł

Uwaga: z salda 70 609, 97 zł.

Na lokatach terminowych: 50 000, 00 zł.

Na koncie operacyjnym: 20 609, 97 zł.

1

Wydatki osobowe i diety

4 350, 00 zł.

2

Pomoc szkołom i uczniom

61 581, 25 zł.

3

Energia elektryczna

741, 86 zł.

4

Opłaty pocztowe i telekomunikacyjne

928, 54zł.

5

Wynajem pomieszczeń

11 232, 58 zł

6

Wydatki administracyjne

4 222, 44 zł.

7

Prowizje i opłaty bankowe

366, 00 zł.

8

Inne wydatki

3 173, 40 zł.

9

Saldo

35 833, 50 zł.

10

RAZEM:

122 429, 57 zł.

Uwaga: z salda 35 833, 50 zł.

Na lokatach terminowych: 20 000, 00 zł.

Na koncie operacyjnym: 15 833, 50 zł.

Wrocław 10 marca 2013 r.

I N F O R M A C J A D O D A T K O W A

do bilansu za rok 2012 Wrocławskiego

Stowarzyszenia Narodowego Czynu

Czynu Pomocy Szkole

ul. Odrzańska 24-29 lok. 5

50 – 113 W R O C Ł A W

Tel. 71 788 52 84

_____________________________________

5.2. Stowarzyszenie w roku 2012 nie zatrudniało żadnych pracowników na umowie o pracę. Natomiast zlecało niektóre czynności za wynagrodzeniem,

na podstawie umowy o dzieło.

5.3. Z tego tytułu wypłacono jako wynagrodzenie wraz z pochodnymi kwotę

2 500, 00 zł ( dwa tysiące pięćset ).

Pozostałe informacje zawarte w załączniku nr 7 do Ustawy o rachunkowości nie dotyczą Stowarzyszenia

Wyciąg z protokółu nr 11 z posiedzenia Komitetu Wojewódzkiego ( Zarządu ) Wrocławskiego Stowarzyszenia Narodowego Czynu Pomocy Szkole

w dniu 14 marca 2013 r.

Ad. 3 Zatwierdzenie bilansu Stowarzyszenia za 2012 rok i zatwierdzenie sprawozdania finansowego – wykonania budżetu ( preliminarza ) dochodów

i wydatków Zarządu za rok 2012.

Członkowie Zarządu otrzymali uproszczony bilans na piśmie wraz

z zawiadomieniem o zebraniu. Dostarczony bilans zawierał aktywa , pasywa oraz rachunek zysków i strat. Dostarczono również sprawozdanie finansowe – wykonania budżetu (preliminarza) dochodów i wydatków Zarządu za rok 2012.

Przewodniczący poinformował, że przedstawione dokumenty zostały zbadane przez Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia na posiedzeniu Komisji w dniu 9 marca 2013 r.

Protokół posiedzenia Komisji Rewizyjnej przedstawiła Członkom Zarządu obecna na posiedzeniu Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Beata Rudzka.

Komisja Rewizyjna nie wniosła żadnych zastrzeżeń do:

 1. Działalności merytorycznej Zarządu Stowarzyszenia i sposobu dokumentowania tej działalności.

 2. Zgodności działalności Stowarzyszenia ze Statutem.

 3. Przedłożonego sprawozdania, w tym sprawozdania finansowego i bilansu oraz sposobu prowadzenia księgowości i dokumentacji źródłowej, a także merytorycznej ich zasadności.

Przewodniczący i Skarbnik Stowarzyszenia, omówili bilans w ujęciu: Wojewódzki Komitet ( Zarząd ) terenowe jednostki organizacyjne ( Komitety lokalne i Koła ) oraz stan łączny.

Omówili także sprawozdanie finansowe – wykonania budżetu (preliminarza) dochodów i wydatków Zarządu za rok 2012.

Udzieli również odpowiedzi na szczegółowe pytania członków zarządu dotyczące sytuacji finansowej Stowarzyszenia. Przychody Stowarzyszenia w 2012 roku wyniosły łącznie 973 100, 78 zł. natomiast wydatki 1043 754, 54zł.

Poinformowali, że w II półroczu ubiegłego roku w grudniu, dla utrzymania płynności finansowej Wojewódzkiego Komitetu ( Zarządu ), koniecznym była likwidacja jednej z lokat terminowych w Banku Polskiej Spółdzielczości w wysokości 20 tys. zł. Na lokatach terminowych pozostała kwota 20 tys. zł. W grudniu 2012 roku opłacono jednak już dożywianie zakwalifikowanych do pomocy uczniów, do końca roku szkolnego 2012/2013, co formalnie przyczyniło się do zwiększenia ujemnego salda Wojewódzkiego Komitetu.

Oczekujemy korzystnego rozstrzygnięcia przez sąd naszego roszczenia

w stosunku do Stowarzyszenia Przyjazna Szkoła w wysokości przekraczającej 20 tys. zł. Niestety poza jednym ofiarodawcą Bankiem w Oławie nie udało się pozyskać innych nowych sponsorów instytucjonalnych ( osób prawnych ), a z ofiarodawców prywatnych ( osób fizycznych ) przybyło jedynie 2 osoby.

Szczegółowe sprawozdania nadesłało 13 kół i innych jednostek terenowych stowarzyszenia, z czego ujemne saldo wykazały 4 jednostki. Ujemne saldo tych terenowych jednostek organizacyjnych wynika przede wszystkim z poniesionych przez nie w roku 2012 wydatków dotyczących roku 2013.

Cieszy aktywność i ożywiona działalność dwóch nowopowstałych kół:

przy Szkole Podstawowej w Orzeszkowie i Zespole Szkół w Jaworze.

Wojewódzki Komitet ( Zarząd ) Stowarzyszenia podjął uchwałę o treści:

Wojewódzki Komitet ( Zarząd ) Stowarzyszenia zatwierdza przedstawiony bilans Stowarzyszenia za rok 2012 i zatwierdza sprawozdanie finansowe – wykonania budżetu (preliminarza) dochodów i wydatków Zarządu za rok 2012 bez uwag.

Za Zarząd Stowarzyszenia :

Wrocław, 28 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE CZĘŚCIOWE KOŃCOWE/ ) z wykonania zadania publicznego

ORGANIZACJA I MONITOROWANIE DZIAŁAŃ KOORDYNATORÓW DS. PROMOCJI ZDROWIA W PRZEDSZKOLACH I SZKOŁACH, W 2012 ROKU (1134)

(tytuł zadania publicznego)

w okresie od 01.03.2012 do 31.12.2012

określonego w umowie nr D/WZD/1134/1/2012

zawartej w dniu 24.02.2012 pomiędzy

Gminą Wrocław

(nazwa Zleceniodawcy)

a

WROCŁAWSKIE STOWARZYSZENIE NARODOWEGO CZYNU POMOCY SZKOLE;

ul. ODRZAŃSKA 24-29 m. 5, WROCŁAW, KRS: 0000062676

(nazwa Zleceniobiorcy(-ów), siedziba, nr Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji3))

Data złożenia sprawozdania4)

……………………………………………..

Część I. Sprawozdanie merytoryczne

1. Informacja, czy zakładane cele realizacji zadania publicznego zostały osiągnięte w wymiarze określonym w części III pkt 6 oferty. Jeśli nie, wskazać dlaczego.

W zakładanym stopniu zrealizowano cel główny:

-doskonalenie organizacji i jakości pracy koordynatorów ds. promocji zdrowia w przedszkolach i szkołach, realizujących zadania Programu Wrocławskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie.W jego osiągnięciu pomogły następujące sposoby realizacji:

-przygotowanie planu realizacji zadań programu Wrocławskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013,

-podniesienie kompetencji i umiejętności przedszkolnych i szkolnych koordynatorów w realizacji programów promocji zdrowia,

-rozwijanie współpracy międzyprzedszkolnej i międzyszkolnej,

-współpraca i wymiana doświadczeń między nauczycielami różnych przedszkoli

i szkół, – organizacja i przeprowadzenie kampanii prozdrowotnych dla społeczności przedszkolnych i szkolnych, – organizacja i przeprowadzenie międzyprzedszkolnych i międzyszkolnych konkursów o tematyce zdrowotnej, ekologicznej, bezpieczeństwa na drodze oraz dotyczącej uzależnień,

w przedszkolu i szkole,

-inicjowanie oraz wspieranie działań prozdrowotnych oraz z zakresu profilaktyki uzależnień skierowanych do społeczności przedszkolnych, szkolnych i lokalnych,

-kształtowanie i doskonalenie umiejętności społecznych przeciwdziałających niepożądanym zachowaniom dzieci,

-przygotowanie nauczycieli przedszkoli do pracy edukacyjnej z rodzicami – podejmowanie działań na rzecz wzmacniania czynników chroniących.

-monitorowanie i ewaluacja Programu Wrocławskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie.

 1. Opis wykonania zadania z wyszczególnieniem organizacji pozarządowych, podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, lub innych podmiotów wykonujących poszczególne działania określone w części III pkt 9 oferty.5)

 2. Opis, w jaki sposób dofinansowanie z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania wpłynęło na jego wykonanie:

zaplanowanym okresie

01.03.2012 ­31.12.2012

NARODOWEGO CZYNU POMOCY SZKOLE

Koordynowanie projektem – Podczas całości

01.03.2012 ­

WROCŁAWSKIE

trwania programu koordynator w ramach swoich zadań koordynator prowadził opieka merytoryczno – formalną.

31.12.2012

STOWARZYSZENIE NARODOWEGO CZYNU POMOCY SZKOLE

Obsługa multimedialna i techniczna projektu ­

01.03.2012 ­

WROCŁAWSKIE

Obsługa multimedialna i techniczna projektu ­

31.12.2012

STOWARZYSZENIE

Obsługą objęto 24 imprezy i konkursy.

NARODOWEGO CZYNU POMOCY SZKOLE

Przedszkole promujące zdrowie ­

01.03.2012 ­

WROCŁAWSKIE

Przeprowadzono szkolenia w przedszkolach

31.12.2012

STOWARZYSZENIE NARODOWEGO CZYNU POMOCY SZKOLE

Warsztaty cyrkowe – Warsztaty odbyły się w

01.03.2012 ­

WROCŁAWSKIE

ramach działań V grupy superwizyjnej ­Ośrodki

31.12.2012

STOWARZYSZENIE NARODOWEGO CZYNU POMOCY SZKOLE

Zakup materiałów biurowych – Zaplanowano i

01.03.2012 ­

WROCŁAWSKIE

zakupiono nagrody oraz niezbędne materiały

31.12.2012

STOWARZYSZENIE

w zrealizowanych konkursach i imprezach

NARODOWEGO CZYNU POMOCY SZKOLE

Catering – Zakupiono usługę kateringową w

01.03.2012 ­

WROCŁAWSKIE

ramach dwóch konkursów międzyszkolnych

31.12.2012

STOWARZYSZENIE NARODOWEGO CZYNU POMOCY SZKOLE

Czynności organizacyjne doradców – Doradcy grup superwizyjnych systematycznie w ciągu całości zadania organizowali szkolenia, spotkania grup, doradztwo, pomoc merytoryczną, konsultacje, opracowali projekty materiałów informacyjnych i edukacyjnych (scenariusze zajęć, ulotki do warsztatów), prowadzili dokumentację pracy grupy, prowadzili monitoring i bieżącą ewaluację

01.03.2012 ­31.12.2012

WROCŁAWSKIE STOWARZYSZENIE NARODOWEGO CZYNU POMOCY SZKOLE

Obsługa księgowa – Systematycznie

01.03.2012 ­

WROCŁAWSKIE

prowadzono dokumentację księgową.

31.12.2012

STOWARZYSZENIE NARODOWEGO CZYNU POMOCY SZKOLE

 

Poszczególne działania w zakresie

Terminy

Zleceniobiorca(-y) lub inny

realizowanego zadania publicznego

realizacji

podmiot,

wraz z krótkim opisem wykonania zadania

poszczególnych działań

który wykonywał działanie w zakresie realizowanego zadania publicznego

Warsztaty, imprezy integracyjne, konkursy,

01.03.2012 ­

WROCŁAWSKIE

szkolenia – Odbyły się 24 konkursy

31.12.2012

STOWARZYSZENIE

międzyszkolne i imprezy integracyjne

NARODOWEGO CZYNU POMOCY SZKOLE

Zakup usługi poligraficznej – Powielono testy

01.03.2012 ­

WROCŁAWSKIE

oraz wydrukowano dyplomy i podziękowania

31.12.2012

STOWARZYSZENIE

dla uczestników Olimpiady o AIDS

NARODOWEGO CZYNU POMOCY SZKOLE

Prowadzenie spotkań grupy – Przygotowano i

01.03.2012 ­

WROCŁAWSKIE

przeprowadzono spotkania grup superwizyjnych.

31.12.2012

STOWARZYSZENIE NARODOWEGO CZYNU POMOCY SZKOLE

Zaplnowanie i zakup nagród oraz materiałów niezbędnych do realizacji – Systematycznie w ciągu całego projektu doradcy grup superwizyjnych dokonywali zakupów nagród oraz materiałów niezbędnych do realizacji konkursów i imprez

01.03.2012 ­31.12.2012

WROCŁAWSKIE STOWARZYSZENIE NARODOWEGO CZYNU POMOCY SZKOLE

Całkowity okres realizacji zdania – Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową w

01.03.2012 ­31.12.2012

WROCŁAWSKIE STOWARZYSZENIE

4. Opis osiągniętych rezultatów

 

Podczas realizacji zadania dokonują się zmiany zachowań prozdrowotnych,które ukierunkowane są na rozwój osobisty przedszkolaków i uczniów oraz twórczość artystyczną i intelektualną. Systematycznie uatrakcyjniane są oferty konkursów międzyszkolnych oraz zajęć edukacyjnych. Dzieci pozyskują umiejętności życiowe oraz coraz bardziej zacieśniają się więzi rodzic – dziecko. Dzięki działaniom doradców następuje promocja szkół i przedszkoli w środowisku lokalnym. Utrwalane zostają postawy odpowiedzialności za własne życie oraz szacunku wobec siebie i innych. Następuje stała wymiana doświadczeń przedszkoli i szkół należących do Wrocławskiego Programu Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie.

5. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania

Podczas zadania zaangażowanych było bezpośrednio 7 doradców ds. promocji zdrowia: – 1 doradca realizujący program w przedszkolach, w szkoleniach, konsultacjach brało udział 81 przedszkolnych koordynatorów

W 16 szkoleniach „Przedszkole promujące zdrowie uczestniczyło 520 nauczycieli, – 6 doradców 8 szkolnych grup superwizyjnych, którzy zorganizowali i przeprowadzili 16 spotkań edukacyjnych. Każda grupa liczyła (średnio) 15­16 szkolnych koordynatorów ds. promocji zdrowia, w szkołach podstawowych 78, w szkołach gimnazjalnych 37, w szkołach ponadgimnazjalnych 33, w ośrodkach 19, co daje 167 nauczycieli. Pośrednio poprzez działania koordynatorów w zadaniach podejmowanych w ramach programu uczestniczyły całe społeczności przedszkolne w liczbie ok. 6000 przedszkolaków oraz społeczności szkolne w liczbie ok. 70 000 uczniów placówek należących do Wrocławskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie. W organizowanych międzyszkolnych konkursach bierze udział duża liczba szkół. Zorganizowano Festiwal Zdrowia w przedszkolach, 15 konkursów i turniejów ( Konkurs dla dzieci w wieku przedszkolnym „Bezpieczne wakacje”, Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Ekologicznej, Międzyszkolny Konkurs „Bezpieczeństwo na drodze”, Międzyszkolny, Konkurs Plastyczny „Radosny Uśmiech, Radosna Przyszłość”, Międzyszkolny Konkurs „Smacznie, Zdrowo, Kolorowo – kolorowa mandala”, Międzyszkolny Konkurs „Zdrowie szansą na sukces”, Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Papierosy, alkohol, narkotyki ­utracone możliwości” „Zawsze zdrowi”, Turniej wiedzy z zakresu profilaktyki HIV/AIDS, „Masz swoje prawa i obowiązki”, konkurs dla nauczycieli na scenariusz lub grę edukacyjną na temat zdrowego odżywiania, Konkurs na ulotkę lub plakat HIV/AIDS z okazji Światowego Dnia Walki o AIDS, Olimpiada wiedzy o AIDS, 5 imprezy integracyjne (Warsztaty „Bądź przyjacielem swojego zdrowia”, Warsztaty edukacyjno – integracyjne „Prawidłowe i zdrowe nawyki żywienia uczniów”, Impreza sportowo – integracyjna „Wyścigi na Smoczych Łodziach”, „Sportowe Mikołajki, Piknik). Łącznie w konkursach oraz imprezach integracyjnych, Festiwalu Zdrowia uczestniczyło 9589 przedszkolaków i uczniów. Wśród nauczycieli – ok.150 bezpośrednio uczestniczyło w zmaganiach konkursowych i zajęciach warsztatowych, ok. 138 pełniło funkcje opiekuńcze lub koordynowało działaniami swoich uczniów podczas trwania wymienionych imprez i konkursów .

SPRAWOZDANIE CZĘŚCIOWE KOŃCOWE/ ) z wykonania zadania publicznego

 

ORGANIZACJA I MONITOROWANIE DZIAŁAŃ KOORDYNATORÓW DS. PROMOCJI ZDROWIA W PRZEDSZKOLACH I SZKOŁACH, W 2012 ROKU (1134)

(tytuł zadania publicznego)

w okresie od 01.03.2012 do 31.12.2012

określonego w umowie nr D/WZD/1134/1/2012

zawartej w dniu 24.02.2012 pomiędzy

Gminą Wrocław

(nazwa Zleceniodawcy)

a

WROCŁAWSKIE STOWARZYSZENIE NARODOWEGO CZYNU POMOCY SZKOLE; ul. ODRZAŃSKA 24-29 m. 5, WROCŁAW, KRS: 0000062676

(nazwa Zleceniobiorcy(-ów), siedziba, nr Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji3))

Data złożenia sprawozdania4)

Część I. Sprawozdanie merytoryczne

1. Informacja, czy zakładane cele realizacji zadania publicznego zostały osiągnięte w wymiarze określonym w części III pkt 6 oferty. Jeśli nie, wskazać dlaczego.

W zakładanym stopniu zrealizowano cel główny:

-doskonalenie organizacji i jakości pracy koordynatorów ds. promocji zdrowia w przedszkolach i szkołach, realizujących zadania Programu Wrocławskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie. W jego osiągnięciu pomogły następujące sposoby realizacji:

-przygotowanie planu realizacji zadań programu Wrocławskiej Sieci Przedszkoli

i Szkół Promujących Zdrowie w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013,

-podniesienie kompetencji i umiejętności przedszkolnych i szkolnych koordynatorów w realizacji programów promocji zdrowia,

-rozwijanie współpracy międzyprzedszkolnej i międzyszkolnej,

-współpraca i wymiana doświadczeń między nauczycielami różnych przedszkoli

i szkół, – organizacja i przeprowadzenie kampanii prozdrowotnych dla społeczności przedszkolnych i szkolnych, – organizacja i przeprowadzenie międzyprzedszkolnych

i międzyszkolnych konkursów o tematyce zdrowotnej, ekologicznej, bezpieczeństwa na drodze oraz dotyczącej uzależnień, w przedszkolu i szkole,

-inicjowanie oraz wspieranie działań prozdrowotnych oraz z zakresu profilaktyki uzależnień skierowanych do społeczności przedszkolnych, szkolnych i lokalnych,

-kształtowanie i doskonalenie umiejętności społecznych przeciwdziałających niepożądanym zachowaniom dzieci,

-przygotowanie nauczycieli przedszkoli do pracy edukacyjnej z rodzicami – podejmowanie działań na rzecz wzmacniania czynników chroniących.

-monitorowanie i ewaluacja Programu Wrocławskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie.

Opis wykonania zadania z wyszczególnieniem organizacji pozarządowych, podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, lub innych podmiotów wykonujących poszczególne działania określone w części III pkt 9 oferty.5)

Poszczególne działania w zakresie Terminy Zleceniobiorca(-y) lub inny realizowanego zadania publicznego realizacji podmiot, wraz z krótkim opisem wykonania zadania poszczególnych działań który wykonywał działanie w zakresie realizowanego zadania publicznego Warsztaty, imprezy integracyjne, konkursy, 01.03.2012 ­WROCŁAWSKIE szkolenia – Odbyły się 24 konkursy 31.12.2012 STOWARZYSZENIE międzyszkolne i imprezy integracyjne NARODOWEGO CZYNU POMOCY SZKOLE Zakup usługi poligraficznej – Powielono testy 01.03.2012 ­WROCŁAWSKIE oraz wydrukowano dyplomy i podziękowania 31.12.2012 STOWARZYSZENIE dla uczestników Olimpiady o AIDS NARODOWEGO CZYNU POMOCY SZKOLE Prowadzenie spotkań grupy – Przygotowano i 01.03.2012 ­WROCŁAWSKIE przeprowadzono spotkania grup superwizyjnych. 31.12.2012 STOWARZYSZENIE NARODOWEGO CZYNU POMOCY SZKOLE Zaplnowanie i zakup nagród oraz materiałów niezbędnych do realizacji – Systematycznie w ciągu całego projektu doradcy grup superwizyjnych dokonywali zakupów nagród oraz materiałów niezbędnych do realizacji konkursów i imprez 01.03.2012 ­31.12.2012 WROCŁAWSKIE STOWARZYSZENIE NARODOWEGO CZYNU POMOCY SZKOLE Całkowity okres realizacji zdania – Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową w 01.03.2012 ­31.12.2012 WROCŁAWSKIE STOWARZYSZENIE

 

Opis, w jaki sposób dofinansowanie z dotacji inwestycji związanych

z realizacją zadania wpłynęło na jego wykonanie:

zaplanowanym okresie 01.03.2012 ­31.12.2012 NARODOWEGO CZYNU POMOCY SZKOLE Koordynowanie projektem – Podczas całości 01.03.2012 ­WROCŁAWSKIE trwania programu koordynator w ramach swoich zadań koordynator prowadził opieka merytoryczno – formalną. 31.12.2012 STOWARZYSZENIE NARODOWEGO CZYNU POMOCY SZKOLE Obsługa multimedialna i techniczna projektu ­01.03.2012 ­WROCŁAWSKIE Obsługa multimedialna i techniczna projektu ­31.12.2012 STOWARZYSZENIE Obsługą objęto 24 imprezy i konkursy. NARODOWEGO CZYNU POMOCY SZKOLE Przedszkole promujące zdrowie ­01.03.2012 ­WROCŁAWSKIE Przeprowadzono szkolenia w przedszkolach 31.12.2012 STOWARZYSZENIE NARODOWEGO CZYNU POMOCY SZKOLE Warsztaty cyrkowe – Warsztaty odbyły się w 01.03.2012 ­WROCŁAWSKIE ramach działań V grupy superwizyjnej ­Ośrodki 31.12.2012 STOWARZYSZENIE NARODOWEGO CZYNU POMOCY SZKOLE Zakup materiałów biurowych – Zaplanowano i 01.03.2012 ­WROCŁAWSKIE zakupiono nagrody oraz niezbędne materiały 31.12.2012 STOWARZYSZENIE w zrealizowanych konkursach i imprezach NARODOWEGO CZYNU POMOCY SZKOLE Catering – Zakupiono usługę kateringową w 01.03.2012 ­WROCŁAWSKIE ramach dwóch konkursów międzyszkolnych 31.12.2012 STOWARZYSZENIE NARODOWEGO CZYNU POMOCY SZKOLE Czynności organizacyjne doradców – Doradcy grup superwizyjnych systematycznie w ciągu całości zadania organizowali szkolenia, spotkania grup, doradztwo, pomoc merytoryczną, konsultacje, opracowali projekty materiałów informacyjnych i edukacyjnych (scenariusze zajęć, ulotki do warsztatów), prowadzili dokumentację pracy grupy, prowadzili monitoring i bieżącą ewaluację 01.03.2012 ­31.12.2012 WROCŁAWSKIE STOWARZYSZENIE NARODOWEGO CZYNU POMOCY SZKOLE Obsługa księgowa – Systematycznie 01.03.2012 ­WROCŁAWSKIE prowadzono dokumentację księgową. 31.12.2012 STOWARZYSZENIE NARODOWEGO CZYNU POMOCY SZKOLE

 

4. Opis osiągniętych rezultatów

Podczas realizacji zadania dokonują się zmiany zachowań prozdrowotnych,które ukierunkowane są na rozwój osobisty przedszkolaków i uczniów oraz twórczość artystyczną i intelektualną. Systematycznie uatrakcyjniane są oferty konkursów międzyszkolnych oraz zajęć edukacyjnych. Dzieci pozyskują umiejętności życiowe oraz coraz bardziej zacieśniają się więzi rodzic – dziecko. Dzięki działaniom doradców następuje promocja szkół

i przedszkoli w środowisku lokalnym. Utrwalane zostają postawy odpowiedzialności za własne życie oraz szacunku wobec siebie i innych. Następuje stała wymiana doświadczeń przedszkoli i szkół należących do Wrocławskiego Programu Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie.

5. Liczbowe określenie skali działań zrealizowanych w ramach zadania6)

Podczas zadania zaangażowanych było bezpośrednio 7 doradców

ds. promocji zdrowia: – 1 doradca realizujący program w przedszkolach,

w szkoleniach, konsultacjach brało udział 81 przedszkolnych koordynatorów w 16 szkoleniach „Przedszkole promujące zdrowie uczestniczyło 520 nauczycieli,

– 6 doradców 8 szkolnych grup superwizyjnych, którzy zorganizowali

i przeprowadzili 16 spotkań edukacyjnych. Każda grupa liczyła (średnio) 15­16 szkolnych koordynatorów ds. promocji zdrowia, w szkołach podstawowych 78,

w szkołach gimnazjalnych 37, w szkołach ponadgimnazjalnych 33, w ośrodkach 19, co daje 167 nauczycieli. Pośrednio poprzez działania koordynatorów

w zadaniach podejmowanych w ramach programu uczestniczyły całe społeczności przedszkolne w liczbie ok. 6000 przedszkolaków oraz społeczności szkolne w liczbie ok. 70 000 uczniów placówek należących do Wrocławskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie.

W organizowanych międzyszkolnych konkursach bierze udział duża liczba szkół. Zorganizowano Festiwal Zdrowia w przedszkolach, 15 konkursów i turniejów

( Konkurs dla dzieci w wieku przedszkolnym „Bezpieczne wakacje”, Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Ekologicznej, Międzyszkolny Konkurs „Bezpieczeństwo na drodze”, Międzyszkolny, Konkurs Plastyczny „Radosny Uśmiech, Radosna Przyszłość”, Międzyszkolny Konkurs „Smacznie, Zdrowo, Kolorowo – kolorowa mandala”, Międzyszkolny Konkurs „Zdrowie szansą na sukces”, Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Papierosy, alkohol, narkotyki ­utracone możliwości” „Zawsze zdrowi”, Turniej wiedzy z zakresu profilaktyki HIV/AIDS, „Masz swoje prawa i obowiązki”, konkurs dla nauczycieli na scenariusz lub grę edukacyjną na temat zdrowego odżywiania, Konkurs na ulotkę lub plakat HIV/AIDS z okazji Światowego Dnia Walki

o AIDS, Olimpiada wiedzy o AIDS, 5 imprezy integracyjne (Warsztaty „Bądź przyjacielem swojego zdrowia”, Warsztaty edukacyjno – integracyjne „Prawidłowe

i zdrowe nawyki żywienia uczniów”, Impreza sportowo – integracyjna „Wyścigi na Smoczych Łodziach”, „Sportowe Mikołajki, Piknik). Łącznie w konkursach oraz imprezach integracyjnych, Festiwalu Zdrowia uczestniczyło 9589 przedszkolaków

i uczniów. Wśród nauczycieli – ok.150 bezpośrednio uczestniczyło w zmaganiach konkursowych i zajęciach warsztatowych, ok. 138 pełniło funkcje opiekuńcze lub koordynowało działaniami swoich uczniów podczas trwania wymienionych imprez

i konkursów .