Statut


Rozdział I Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę:

WROCŁAWSKIE STOWARZYSZENIE NARODOWEGO CZYNU POMOCY SZKOLE, w dalszej części statutu zwane Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie powołane jest na czas nieokreślony2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz miasto WROCŁAW

§ 2

 1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia1989 r; Prawo o stowarzyszeniach. ( Dz. Ustaw z 1989 r. nr 20, poz.104 z późniejszymi zmianami ) i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.: O działalności pożytku publicznegoi wolontariacie ( Dz. Ustaw nr 96/03, poz. 873 i 874 ) oraz na postawie niniejszego statutu.
 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 3. Stowarzyszenie uzyskuje status organizacji pożytku publicznego z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego informacji o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 20 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.: O działalności pożytku publicznegoi wolontariacie ( Dz. Ustaw nr 96/03, poz. 873 ).
 4. Terenowe jednostki organizacyjne liczące powyżej 15 członków, za zgodą Wojewódzkiego Komitetu ( Zarządu ) mogą uzyskać osobowość prawną.

§ 3

Stowarzyszenie jest inspiratorem i organizatorem społecznego ruchu na rzecz edukacji narodowej. § 4 Stowarzyszenie może być członkiem krajowych organizacji o tym samym profilu działania. . § 5 1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków. W miarę posiadania środków może zatrudniać pracowników za wynagrodzeniem dla realizacji celów statutowych. 2. Stowarzyszenie może korzystać z wiedzy i doświadczenia specjalistów. § 6 Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną pożytku publicznego w zakresie realizacji celów statutowych. § 7 1. Stowarzyszenie może być podmiotem prawa autorskiego. 2. Stowarzyszenie może wydawać własne publikacje oraz materiały służące i wykorzystywane do realizacji zadań przez nie wykonywanych. § 8 Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służącą wyłącznie realizacji celów statutowych. Dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony wyłącznie na realizację celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy członków. § 9 1. Stowarzyszenie i jego jednostki organizacyjne mają prawo posiadania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział II Cele i środki działania

§ 10

Celem statutowej działalności Stowarzyszenia jest:1. podnoszenie kultury pedagogicznej społeczeństwa, wywoływanie zainteresowania społecznego sprawami oświaty i wychowania oraz sytuacją materialną uczniów,2. organizowanie obywatelskiej aktywności w dziedzinie edukacji młodego pokolenia,3. wyzwalanie inicjatywy i organizowanie ofiarności społecznej na rzecz pomocy materialnej i rzeczowej uczniom szkół i placówek wychowawczych, którzy takowej pomocy potrzebują.4. organizowanie społecznego ruchu na rzecz wspierania działań służących wyrównywaniu szans młodzieży uczącej się,5. prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie zleconych przez samorządy działań publicznych,6. prowadzenie ogólnej działalności na rzecz pożytku publicznego.§ 11Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

 1. tworzenie warunków programowych i organizacyjnych dla realizacji porozumienia społecznego w sprawach kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży;
 2. podejmowanie działań na rzecz rozwoju bazy materialnej szkolnictwa i wyrównywania różnic w tym zakresie.;
 3. gromadzenie środków finansowych i rzeczowych z przeznaczeniem ich na realizację celów statutowych Stowarzyszenia,
 4. wspieranie finansowo akcji dożywiania uczniów, udzielanie im stypendiów, pomocy w zaopatrzeniu w podręczniki, lektury i pomoce szkolne,
 5. organizowanie współpracy z innymi stowarzyszeniami o tych samych lub podobnych celach działania,
 6. wydawanie materiałów lub patronowanie tym wydawnictwom, które zainteresowane są popieraniem działalności na rzecz edukacji wychowania i pomocy dzieciom i młodzieży.

Rozdział III Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 12

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:1) zwyczajnych,2) wspierających.§ 13

 1. Członkiem zwyczajnym może zostać pełnoletni obywatel polski, który deklaruje działalność na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna lub fizyczna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej ( rada szkoły, Komitet Rodzicielski, Rada Rodziców działające przy szkole lub placówce oświatowo – wychowawczej, spółka cywilna ), które zadeklarują pomoc merytoryczną, organizacyjną lub finansową na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 141. Członek zwyczajny ma prawo:1) uczestniczyć w działalności programowej, organizacyjnej i finansowej Stowarzyszenia;2) oceniać działalność Stowarzyszenia, jego władz i poszczególnych osób prowadzących działalność na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia;3) wybierać i być wybieranym do Władz Stowarzyszenia.2. Członkowie wspierający ( lub ich przedstawiciele ) mają prawa określone w § 14 ust. 1 pkt 1 i 2.§ 15Członkowie zobowiązani są do:

 1. aktywnego udziału w realizacji celów i zadań statutowych Stowarzyszenia;
 2. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
 3. przestrzegania norm współżycia społecznego;
 4. opłacania składek członkowskich;
 5. realizowania zobowiązań przyjętych wobec Stowarzyszenia.

§ 161. Członkostwo ustaje na skutek:

 1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie
 2. skreślenia z listy członków uchwałą jednostki organizacyjnej Stowarzyszenia lub Wojewódzkiego Komitetu ( Zarządu ), za niewywiązywanie się z obowiązków określonych w § 12 statutu lub skazaniu przez sąd prawomocnym wyrokiem na karę dodatkową utraty praw publicznych;
 3. wykluczenie ze stowarzyszenia uchwałą jednostki organizacyjnej Stowarzyszenia lub Wojewódzkiego Komitetu (Zarządu ) za działalność sprzeczną ze statutem Stowarzyszenia.

2. Od uchwały o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w terminie 30 dni od daty powiadomienia o uchwale jednostki organizacyjnej Stowarzyszenia lub Wojewódzkiego Komitetu ( Zarządu ).

Rozdział IV Terenowe jednostki organizacyjne i ich funkcjonowanie

§ 17

 1. Terenowe jednostki organizacyjne Stowarzyszenia noszą nazwę Komitetów( terenowych, lokalnych, regionalnych ) lub Kół ( przyjaciół, wspierania ) Wrocławskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole przy …( nazwa placówki).
 2. Dla realizacji określonego celu statutowego Stowarzyszenia Wojewódzki Komitet( Zarząd ) może powoływać zespoły, komisje lub kluby,

§ 18Terenowa jednostka organizacyjna Stowarzyszenia powoływana jest z własnej inicjatywy obywateli deklarujących działalność w Stowarzyszeniu lub z inspiracji Wojewódzkiego Komitetu ( Zarządu ).§ 19Terenowa jednostka organizacyjna Stowarzyszenia może być powoływana przy szkole, placówce oświatowo wychowawczej, zespole szkół, w mieście, dzielnicy, gminie lub innym środowisku.§ 201. Do powołania jednostki organizacyjnej Stowarzyszenia niezbędne jest przynajmniej 5 ( pięć ) osób, które zadeklarowały wstąpienia na członków Stowarzyszenia.2. Powołanie jednostki organizacyjnej Stowarzyszenia wymaga zatwierdzenia przez Wojewódzki Komitet ( Zarząd ).§ 21Terenowa jednostka organizacyjna Stowarzyszenia realizuje cele i zadania statutowe Stowarzyszenia zgodnie z potrzebami środowiska, w którym działa.§ 22Władzami terenowej jednostki organizacyjnej Stowarzyszenia są:

 1. zebranie członków,
 2. zarząd,
 3. komisja rewizyjna

§ 23W sprawach kadencji, wyboru władz, prawa kooptacji członków władz oraz trybu podejmowania uchwał terenowej jednostki organizacyjnej Stowarzyszenia mają zastosowanie postanowienia § 29 statutu.§ 241. Do kompetencji zebrania członków terenowej jednostki organizacyjnej Stowarzyszenia należy przede wszystkim:

 1. określanie celów i zakresu swojego działania;
 2. zatwierdzanie rocznego sprawozdania merytorycznego i finansowego i przedkładanie ich Wojewódzkiemu Komitetowi ( Zarządowi );
 3. udzielanie absolutorium zarządowi;
 4. wybór zarządu w składzie 3-5 osób, a w jednostkach liczących ponad 15 członków również komisji rewizyjnej w składzie 3 osób;
 5. wybór delegatów na Walne Zebranie Stowarzyszenia zgodnie z zasadami ustalonymi przez Wojewódzki Komitet ( Zarząd ).
 6. Przyjmowanie członków i pozbawianie członkostwa Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami §16 ust. 1 statutu.

2. Zebrania członków terenowej jednostki organizacyjnej Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeby, nie mniej jednak niż raz w roku.§ 251. Zarząd terenowej jednostki organizacyjnej Stowarzyszenia wybiera ze swego składu przewodniczącego i skarbnika.2. Do kompetencji zarządu terenowej jednostki organizacyjnej Stowarzyszenia należy przede wszystkim :

 1. Realizowanie postanowień zebrania członków i ustaleń Wojewódzkiego Komitetu( Zarządu );
 2. kierowanie bieżącą pracą terenowej jednostki organizacyjnej oraz jej reprezentowanie;
 3. Zarządzanie funduszami z umocowania Wojewódzkiego Komitetu ( Zarządu ) lub samodzielnie po uzyskaniu osobowości prawnej;
 4. Zbieranie składek członkowskich.

3. Zebrania zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie mniej jednak niż dwa razy do roku.§ 261.Komisja Rewizyjna jest wybierana przez zebranie członków terenowej jednostki organizacyjnej Stowarzyszenia w składzie 3 osób.2, Do jej kompetencji należy przede wszystkim:

 1. wybór przewodniczącego i sekretarza komisji;
 2. przeprowadzanie kontroli działalności zarządu;
 3. występowanie z wnioskami do zebrania członków i zarządu wynikającymi z ustaleń kontroli;
 4. przedstawianie zebraniu członków wniosku w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi.

§ 27 Terenowe jednostki organizacyjne Stowarzyszenia w celach koordynacyjnych lub realizacji wspólnego celu mogą zawierać porozumienia w powiecie, gminie., regionie określając kompetencje i zasady swojej pracy, co wymaga zatwierdzenia przez Wojewódzki Komitet ( Zarząd ).

Rozdział V Władze Stowarzyszenia

§ 28

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie członków Stowarzyszenia, a po przekroczeniu liczby 50 członków

zebranie delegatów zwane dalej Walnym Zebraniem Stowarzyszenia

 1. Zarząd Stowarzyszenia noszący nazwę: Wojewódzki Komitet;
 2. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.

§ 29

 1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od postanowienia Walnego Zebrania Stowarzyszenia.
 2. W razie ustąpienia w czasie kadencji członków władz, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, jednak liczba dokooptowanych nie może przekraczać ½ ogólnej liczby osób pochodzących z wyboru.
 3. Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.

§ 30

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Stowarzyszenia.
 2. Delegatami na Walne Zebranie z głosem stanowiącym są członkowie Stowarzyszenia wybrani zgodnie z regulaminem ustalonym przez Wojewódzki Komitet ( Zarząd ) proporcjonalnie do ilości członków. Uczestnikami Walnego Zebrania z głosem doradczym są członkowie ustępujących władz niebędący delegatami oraz przedstawiciele członków wspierających i zaproszeni goście.
 3. Walne Zebranie zwołuje Wojewódzki komitet ( Zarząd )z własnej inicjatywy przed upływem kadencji.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Wojewódzki Komitet ( Zarząd ) z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia bądź ¼ ogólnej liczby jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia.
 5. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Wojewódzki Komitet ( Zarząd ) zawiadamia delegatów nie później niż na 10 dni przed wyznaczonym terminem.

§ 31Do kompetencji Walnego Zebrania Stowarzyszenia należy przede wszystkim:

 1. określanie głównych kierunków i zadań na rzecz edukacji narodowej,
 2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Wojewódzkiego Komitetu ( Zarządu )i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia;
 3. podejmowanie decyzji w sprawie udzielenia absolutorium Wojewódzkiemu Komitetowi ( Zarządowi );
 4. wybór Wojewódzkiego Komitetu ( Zarządy ) i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia;
 5. uchwalanie statutu Stowarzyszenia.
 6. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

§ 32Walne Zebranie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w pierwszym terminie przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.§ 33

 1. W okresie między Walnymi Zebraniami Wojewódzki Komitet ( Zarząd ) stanowi najwyższą władzę Stowarzyszenia.
 2. Wojewódzki Komitet ( Zarząd ) jest wybierany przez Walne Zebraniew liczbie 5 – 15 osób. Ilość wybieranych członków Wojewódzkiego Komitetu ( Zarządu ) ustala Walne Zebranie
 3. Wojewódzki Komitet ( Zarząd ) wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę, skarbnika i sekretarza.
 4. Wojewódzki Komitet ( Zarząd ) zbiera się w miarę potrzeby, nie mniej jednak niż dwa razy w roku.

§ 34Do kompetencji Wojewódzkiego Komitetu ( Zarządu ) należy przede wszystkim:

 1. realizowanie uchwał Walnego Zebrania Stowarzyszenia
 2. uchwalanie i realizowanie planów działalności merytorycznej, budżetu, przyjmowanie sprawozdań finansowych;
 3. określanie wysokości składki członkowskiej;
 4. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
 5. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia;
 6. podejmowanie decyzji o nabywaniu i zbywaniu majątku;
 7. udzielanie pomocy jednostkom organizacyjnym Stowarzyszenia;
 8. rozstrzyganie sporów między jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszeniai członkami Stowarzyszenia;
 9. realizowanie innych zadań wynikających z potrzeby pomocy oświacie zgodniez celami Stowarzyszenia
 10. współpraca z innymi organizacjami i instytucjami,
 11. zawieranie umów i podejmowanie zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia;
 12. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia, w tym tworzenie i likwidowanie jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia, wyrażanie zgody na uzyskanie przez nie osobowości prawnej, przyjmowanie i zwalnianie członków koła wojewódzkiego

§ 35

 1. W okresie między posiedzeniami Wojewódzkiego Komitetu ( Zarządu ) bieżącą działalnością Stowarzyszenia kieruje przewodniczący, a w szczególności:
 2. O podjętych decyzjach przewodniczący informuje Wojewódzki Komitet ( Zarząd ) na najbliższym posiedzeniu.
 1. reprezentuje Stowarzyszenie;
 2. zatwierdza wydatki w ramach preliminarza budżetowego
 3. zwołuje posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu ( Zarządu ).

§ 36

 1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia wybierana jest przez Walne Zebranie w liczbie3 – 9 osób. Ilość wybieranych członków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia ustala Walne Zebranie Stowarzyszenia
 2. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
 3. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia przeprowadza kontrolę działalności Wojewódzkiego Komitetu ( Zarządu ), jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia oraz nadzoruje działalność komisji rewizyjnych jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia.
 4. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia ma prawo występowania do Wojewódzkiego Komitetu ( Zarządu ) z wnioskami wynikającymi z ustaleń pokontrolnych oraz żądania wyjaśnień.
 5. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa Walnemu Zebraniu sprawozdanie ze swojej działalności oraz przedstawia wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Wojewódzkiemu Komitetowi ( Zarządowi ).
 6. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia określa zasady swojego działania oraz zasady działania komisji rewizyjnych jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia.
 7. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia jest zapraszany na posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu ( Zarządu ).

Rozdział VI Majątek Stowarzyszenia Na majątek Stowarzyszenia składają się nieruchomości, ruchomości, środki finansowe oraz wpływy z własnej działalności gospodarczej.§ 38Do realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, w tym wydawniczą, usługową i handlową w zakresie zgodnym z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r.: O działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. Ustaw nr 96/03, poz. 873 i 874 )§ 39Na dochody Stowarzyszenia składają się :

 1. składki i świadczenia członków;
 2. dotacje i subwencje,
 3. zapisy, darowizny i spadki,
 4. wpływy ze zbiórek publicznych i imprez,
 5. wpływy z działalności statutowej
 6. wpływy z działalności gospodarczej

§ 40Zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszeniaw stosunku do jego członków, członków jego organów lub pracowników oraz osób,z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi,
 2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków jego organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków jego organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
 4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§41

 1. Do ważności dokumentów i oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch upoważnionych osób, w tym przewodniczącego bądź jego zastępcy.
 2. Osobami upoważnionymi o których mowa w ust. 1 są: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, skarbnik i sekretarz.

Rozdział VII Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 42

Uchwałę w sprawie statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Stowarzyszenia zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, zaś w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.§ 43W razie podjęcia przez Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, decyduje ono o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenie i w tym celu powołuje Komisję Likwidacyjną Uchwała o przeznaczeniu majątku podlega zatwierdzeniu przez władzę rejestrową.§ 44Statut i jego zmiany wchodzą w życie z dniem uprawomocnienia się stosownego postanowienia władzy rejestrowej.IV WALNE ZEBRANIEWROCŁAWSKIEGO STOWARZYSZENIANARODOWEGO CZYNU POMOCY SZKOLE