UCHWAŁA V Walnego Zebrania w sprawie kierunków działania Wrocławskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole na lata 2010 – 2015

Wrocławskie Stowarzyszenie Narodowego Czynu Pomocy Szkole, jako społeczny ruch obywatelski, wspiera i organizuje działania mające na celu pomoc w zaspokajaniu potrzeb oświaty. Uzyskany w latach 2005 – 2010 dorobek, zdobyte doświadczenie, zgromadzony autorytet i aprobata społeczna dla naszej organizacji, stanowią najlepsze uzasadnienie dalszego istnienia Stowarzyszenia i aktywnego uczestnictwa działaczy i ogniw organizacyjnych w rozwiązywaniu ważnych problemów szkolnictwa. Uważamy, ze głównymi celami naszego Stowarzyszenia powinny nadal być: • Udzielanie pomocy szkołom we wzbogacaniu bazy dydaktycznej, wspieranie dokonujących się w oświacie przemian, pomocy w poprawie warunków materialnych uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, ułatwianie równego startu edukacyjnego; • Zdobywanie nowych przyjaciół dla szkół zwłaszcza wśród podmiotów gospodarczych, instytucji, stowarzyszeń i organizacji oraz wśród osób fizycznych; • Łączenie inicjatyw społecznych z wysiłkami samorządu terytorialnego dla poprawy warunków pracy szkół oraz zwiększenie efektywności pomocy społecznej; V Walne Zebranie Stowarzyszenia ustala na najbliższą kadencję t.j. na lata 2010 – 2015 następujące kierunki działania: 1. Pozyskiwanie środków materialnych – rzeczowych i finansowych dla pomocy szkołom i uczniom w różnych formach stosownie do pojawiających się możliwości, 2. Jak największe wykorzystanie możliwości pozyskiwania środków finansowych jakie stwarzają przepisy o możliwości przekazywania 1% należnego podatku od osób fizycznych naszemu Stowarzyszeniu – jako organizacji pożytku publicznego; 3. Kontynuowanie akcji „Fundatorzy Ciepłej Strawy”. Pozyskiwania dla niej nowych sojuszników wśród obywateli i instytucji celem objęcia jej beneficjami jak największej liczby potrzebujących uczniów; 4. Kontynuowanie akcji nieodpłatnego pozyskiwania lub preferencyjnego zakupu wydawnictw i książek dla bibliotek szkolnych , a tak że przeznaczonych na nagrody dla wyróżniających się uczniów. 5. Inspirowanie i wspomaganie działań służących integrowaniu rodziców uczniów i działaczy naszego Stowarzyszenia, tworzenie płaszczyzn współpracy, wspólnych działań i wymiany doświadczeń. V Walne Zebranie Wrocławskiego Stowarzyszenie Narodowego Czynu Pomocy Szkole zobowiązuje nowowybrane władze Stowarzyszenia do: • Kontynuowania i wzbogacania dotychczasowego dorobku programowego i organizacyjnego , • Zapewniania optymalnych warunków dla realizacji celów i kierunków działania Stowarzyszenia, • Udzielania stałej pomocy jednostkom organizacyjnym Stowarzyszenia w rozwiązywaniu problemów organizacyjnych, programowych i finansowych, • Kontynuowania obecności w porozumieniu o współpracy i współdziałaniu Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole i stowarzyszeń wojewódzkich. • Pracy i nadzoru nad wykonaniem niniejszej uchwały. V Walne Zebranie Wrocławskiego Stowarzyszenie Narodowego Czynu Pomocy Szkole stwierdza, że obowiązkiem wszystkich jednostek organizacyjnych oraz wszystkich członków i działaczy Stowarzyszenia jest rozwój naszej organizacji, zwiększanie obszaru jego oddziaływania poprzez pozyskiwanie nowych członków i tworzenie nowych terenowych jednostek organizacyjnych, pozyskiwanie członków wspierających i doskonalenie form pracy a szczególnie identyfikację obszarów wymagających pomocy i wsparcia. Stowarzyszenia

V Walne Zebranie Wrocławskiego Stowarzyszenia Narodowego Czynu Pomocy Szkole Wrocław

dnia 20 listopada 2010 r.