PROTOKÓŁ z obrad VI Walnego Zebrania

PROTOKÓŁ

z obrad VI Walnego Zebrania Wrocławskiego Stowarzyszenia Narodowego Czynu Pomocy Szkole

w dniu 26 listopada 2015 roku

Zebranie odbyło się w sali konferencyjnej Wrocławskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk przy ul. Podwale 75.

Obecni według załączonej listy obecności.

Ad 1.Otwarcie VI Walnego Zebrania Stowarzyszenia

Zebranie otworzył o godzinie 12:45 ( w drugim terminie ) Zastępca Przewodniczącego Stowarzyszenia prof. dr Henryk Ratajczak , witając przybyłych na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia wśród nich członków ustępujących Władz Stowarzyszenia i przybyłych Gości.

Przypomniał, że bieżący rok jest jubileuszowym 30 rokiem naszej działalności na rzecz oświaty – początkowo w formule funduszu pomocy szkole, a od przeszło 25 lat już jako Wrocławskiego Stowarzyszenia. Przypomniał też, że był pierwszym Przewodniczącym naszej organizacji. Wyróżnił spośród ustępujących władz zasługi wieloletnich działaczy: Panów dr Adama Kiewicza – Sekretarza Stowarzyszenia
i dr inż. Bogusłąwa Żyborskiego – b. Przewodniczącego Stowarzyszenia.

Ad 2. Wybór przewodniczącego zebrania

Zaproponowano z sali aby Walnemu Zebraniu przewodniczył właśnie Pan Profesor Henryk Ratajczak. Zebrani przyjęli tę propozycję jednomyślnie przez aklamację – brawami, nie zgłaszając innych kandydatur.

Przewodnictwo obrad przejął Pan Profesor Henryk Ratajczak, dziękując za wybór.

Ad 3. Wybór sekretarza zebrania i powołanie protokólanta.

Przewodniczący zaproponował na funkcję sekretarza zebrania Panią Beatę Rudzką.

W jawnym głosowaniu delegaci jednomyślnie powierzyli Pani Beacie Rudzkiej funkcję sekretarza zebrania.

Na protokolanta przewodniczący powołał Panią Astrid Gracjanę Żyborską – członka ustępującego Zarządu

Ad 4 Stwierdzenie ważności zebrania.

Przewodniczący poinformował, że na podstawie § 30 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia Wojewódzki Komitet ( Zarząd ) Stowarzyszenia uchwałą z dnia 28 października 2015 r. ustalił, że w VI Walnym Zebraniu wezmą udział z głosem stanowiącym członkowie reprezentujący terenowe jednostki organizacyjne i koło wojewódzkie.

W pierwszym terminie tzn. o godz. 12:30 nie było wymaganego statutowego kworum, więc Walne Zebranie rozpoczęto w drugim terminie czyli o godz. 12:45

Przewodniczący poinformował że na podstawie listy obecności na której podpisy złożyło 19 członków i delegatów, VI Walne Zebranie jest prawomocne do podejmowania uchwał i decyzji w drugim terminie.

Ad. 5 Przyjęcie porządku obrad.

Projekt porządku obrad VI Walnego Zebrania delegaci otrzymali na piśmie wraz
z zawiadomieniem o zebraniu. Oto jego treść:

PORZĄDEK OBRAD

VI WALNEGO ZEBRANIA

Wrocławskiego Stowarzyszenia Narodowego Czynu Pomocy Szkole

 1. Otwarcie VI Walnego Zebrania Stowarzyszenia
 2. Wybór przewodniczącego zebrania
 3. Wybór sekretarza zebrania i powołanie protokolanta
 4. Stwierdzenie ważności zebrania
 5. Przyjęcie porządku obrad
 6. Przyjęcie regulaminu obrad
 7. Wybór Komisji
  1. Uchwał i wniosków
  2. Wyborczej
 8. Ustalenie ilościowego składu władz Stowarzyszenia
  1. Zarządu
  2. Komisji Rewizyjnej
 9. Sprawozdanie zarządu za okres V kadencji
 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 11. Dyskusja
 12. Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Wojewódzkiemu Komitetowi
  ( Zarządowi )
 13. Przedstawienie listy kandydatów do władz Stowarzyszenia
 14. Ustalenie trybu wyborów ( jawne – tajne, imienne czy na listę )
 15. Wybór Komisji skrutacyjnej
 16. Wybory Władz Stowarzyszenia
  1. Wojewódzkiego Komitetu (Zarządu )
  2. Komisji Rewizyjnej
 17. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków
 18. Przyjęcie Uchwały w sprawie zadań Stowarzyszenia na nową kadencję
 19. Ukonstytuowanie się Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 20. Wystąpienie końcowe nowowybranego Przewodniczącego Stowarzyszenia
 21. Zakończenie walnego zebrania

Do przedstawionego projektu porządku obrad nie zgłoszono uwag ani poprawek. W głosowaniu jawnym porządek obrad przyjęto jednomyślnie.

Ad 6. Przyjęcie regulaminu obrad

Projekt regulaminu obrad VI Walnego Zebrania delegaci otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o zebraniu. Oto jego treść:

REGULAMIN OBRAD

VI Walnego Zebrania Wrocławskiego Stowarzyszenia

Narodowego Czynu Pomocy Szkole

 1. Zgodnie z § 30 Statutu Stowarzyszenia Walne Zebranie Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

 2. W Walnym Zebraniu biorą udział z głosem stanowiącym delegaci wybrani przez terenowe jednostki organizacyjne i koło wojewódzkie oraz członkowie Stowarzyszenia zgodnie z uchwałą Wojewódzkiego Komitetu (Zarządu ) z dnia 28 października 2015.

 3. Uczestnikami Walnego Zebrania z głosem doradczym są członkowie ustępujących władz niebędący delegatami, zaproszeni goście oraz przedstawiciele członków wspierających.

 4. Do kompetencji Walnego Zebrania zgodnie z § 31 Statutu należy:

  1. Określanie głównych kierunków i zadań na rzecz edukacji narodowej.

  2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Wojewódzkiego Komitetu ( Zarządu) i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

  3. Podejmowanie decyzji w sprawie udzielenia absolutorium Wojewódzkiemu Komitetowi ( Zarządowi ).

  4. Wybór Wojewódzkiego Komitetu ( Zarządu) i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

  5. Uchwalanie Statutu Stowarzyszenia

  6. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia

 5. Zgodnie z §32 Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w pierwszym terminie przy obecności ½ ogólnej liczby delegatów uprawnionych do głosowania, a drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

 6. Uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, chyba że dla określonych spraw członkowie Zebrania zadecydują inaczej.

Jeżeli dla określonej sprawy członkowie Zebrania zadecydują głosowanie tajne wówczas wybiera się 3-osobową komisję skrutacyjną, która proponuje tryb głosowania i ustala jego wyniki. Podczas głosowania jawnego głosy liczy sekretarz Zebrania.

 1. Przebiegiem obrad kieruje, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, przewodniczący Zebrania przy pomocy sekretarza Zebrania.

 2. Kandydatów do władz Stowarzyszenia zgłasza Komisja Wyborcza lub przewodniczący Zebrania. Lista Komisji lub przewodniczącego może być uzupełniona zgłoszeniami z Sali. Następnie lista ułożona w porządku alfabetycznym musi być przegłosowana jako lista kandydatów.

 3. Do Władz Stowarzyszenia może kandydować każdy członek Stowarzyszenia jeśli wyrazi zgodę osobiście lub w przypadku nieobecności na piśmie.

 4. Wybory odbywają się w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności decyzji Zebrania. Za wybranych uważa się osoby które kolejno uzyskały największą liczbę głosów. Głosować można pojedynczo lub na całą listę.

 5. Obrady Zebrania są protokołowane. Protokół podpisują przewodniczący
  i sekretarz Zebrania oraz protokolant. Uchwały podpisują przewodniczący i sekretarz Zebrania.

 6. Sprawy nieujęte w niniejszym regulaminie reguluje przewodniczący Zebrania, a w razie potrzeby odwołuje się do opinii Zebrania.

Do przedstawionego projektu regulaminu obrad nie zgłoszono uwag ani poprawek. W głosowaniu jawnym regulamin obrad przyjęto jednomyślnie.

Ad 7. Wybór Komisji Wyborczej i Komisji Uchwał i Wniosków.

Przewodniczący zaproponował aby wybrać Komisję Wyborczą a nie wybierać Komisji Uchwał i Wniosków. Delegaci otrzymali bowiem na piśmie projekt uchwały. Jej uzupełnienie mogło by się odbyć w stosownym punkcie porządku obrad.

Wobec braku sprzeciwu Przewodniczący uznał, że propozycja została przyjęta. Zaproponował więc wybór Komisji Wyborczej w następującym składzie osobowym:

1. Michał Pulit

W głosowaniu jawnym jednomyślnie wybrano komisję Wyborczą w zapropo-nowanym, jednoosobowym składzie.

Ad 8. Ustalenie ilościowego składu Władz Stowarzyszenia.

W tej sprawie jednomyślnie przyjęto zaproponowaną przez przewodniczącego uchwałę oznaczoną numerem 1 w brzmieniu:

Uchwała nr 1.

Zgodnie z § 33 ust. 2 i § 36 ust. 2 Statutu

VI Walne Zebranie Stowarzyszenia postanawia wybrać

władze Stowarzyszenia w następującej liczebności:

Wojewódzki Komitet ( Zarząd ) – 5 osób

Komisja Rewizyjna – 3 osoby

Ad 9. Sprawozdanie Zarządu za okres V kadencji

Delegaci wysłuchali omówienia, dostarczonego zebranym uprzednio na piśmie, sprawozdanie. Sprawozdanie to stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

.

Prof. Henryk Ratajczak omawiając sprawozdanie zwrócił uwagę na trzy główne obszary działalności Stowarzyszenia w minionej kadencji:

 • Udzielanie pomocy w dożywianiu dotkniętej niedostatkiem dzieci i młodzieży, często niespełniających formalnych wymogów dla uzyskania pomocy od Państwa ( Ośrodków Pomocy Społecznej ),

 • Wspieranie działalności bibliotek szkolnych przez dostarczanie uzyskanych w formie darowizny, lub zakupionych za obniżoną cenę książek i wydawnictw,

 • Uzupełnienie stanu posiadania szkół o nowoczesny sprzęt dydaktyczny.

Zwrócił uwagę na malejący poziom wpływających darowizn pieniężnych, co jest
w części rekompensowane wpływami z odpisu 1% podatku PIT jakie uzyskuje Stowarzyszenie dzięki uzyskaniu statusu organizacji pożytku publicznego.

Ad 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawiła Przewodnicząca Komisji Pani Beata Rudzka. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik do niniejszego protokółu. W imieniu Komisji zgłosiła wniosek o udzielenie ustępującym władzom Stowarzyszenia – Wojewódzkiemu Komitetowi ( Zarządowi ) absolutorium za okres V kadencji.

Ad 11. Dyskusja nad sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej

W dyskusji nikt nie zabrał głosu.

Ad 12. Przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium.

Przewodniczący obrad przypomniał wniosek Komisji Rewizyjnej, a następnie poddał pod głosowanie następującą uchwałę oznaczoną numerem 2.

Uchwała nr 2

Na podstawie § 31 punk3 VI Walne Zebranie Stowarzyszenia

na wniosek Komisji Rewizyjnej, udziela absolutorium ustępu-

jącemu Wojewódzkiemu Komitetowi ( Zarządowi)

W jawnym głosowaniu Uchwała została przyjęta przez delegatów jednomyślnie.

Ad 13. Przedstawienie listy kandydatów do władz Stowarzyszenia

Przewodniczący Komisji Wyborczej Pan Michał Pulit w imieniu Komisji zgłosił następujące kandydatury do Władz Stowarzyszenia:

Do wojewódzkiego Komitetu ( Zarządu ):

 1. Wanda Kruk

 2. Małgorzata Podbucka

 3. Michał Pulit

 4. Krystyna Sasiela

 5. Beata Rudzka

Do Komisji Rewizyjnej:

 1. Anna Koziarz

 2. Dominika Niedzielska

Z sali nie zgłoszono innych kandydatur. W głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęto zaproponowane przez Komisję Wyborczą listy kandydatów do władz Stowarzyszenia. Uzgodniono że wakujące stanowisko w Komisji Rewizyjnej zostanie obsadzone drogą kooptacji poza Walnym Zebraniem.

Ad 14. Ustalenie trybu wyborów.

Na wniosek Przewodniczącego Zebrania w głosowaniu jawnym jednomyślnie przyjęto, że wybory zostaną przeprowadzone w trybie jawnym, a głosowanie dotyczyć będzie całych list kandydatów.

Wobec powyższej decyzji delegatów powoływanie komisji skrutacyjnej ( punkt 15 porządku obrad ) stało się bezprzedmiotowym.

Ad 16. Wybory Władz Stowarzyszenia

W wyniku głosowania do Władz Stowarzyszenia zostali wybrani:

Do Komitetu Wojewódzkiego ( Zarządu ):

 1. Wanda Kruk

 2. Małgorzata Podbucka

 3. Michał Pulit

 4. Krystyna Sasiela

 5. Beata Rudzka

Do Komisji Rewizyjnej:

 1. Anna Koziarz

 2. Dominika Niedzielska

 3. vacat

Ad 18. Przyjęcie Uchwały w sprawie zadań Stowarzyszenia na nową kadencję.

Projekt Uchwały delegaci otrzymali przy rejestracji. Uchwałę tą wraz z wnioskami
z dyskusji w głosowaniu jawnym przyjęto jednomyślnie Oto treść tej uchwały:

U C H W A Ł A

VI Walnego Zebrania w sprawie kierunków działania Wrocławskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole

na lata 2015 – 2020

Wrocławskie Stowarzyszenie Narodowego Czynu Pomocy Szkole, jako społeczny ruch obywatelski, wspiera i organizuje działania mające na celu pomoc w zaspokajaniu potrzeb oświaty.

Uzyskany w latach poprzednich kadencji dorobek, zdobyte doświadczenie, zgromadzony autorytet i aprobata społeczna dla naszej organizacji, stanowią najlepsze uzasadnienie dalszego istnienia Stowarzyszenia i aktywnego uczestnictwa działaczy i ogniw organizacyjnych w rozwiązywaniu ważnych problemów szkolnictwa.

Uważamy, ze głównymi celami naszego Stowarzyszenia powinny nadal być:

 • Udzielanie pomocy szkołom we wzbogacaniu bazy dydaktycznej, wspieranie dokonujących się w oświacie przemian, pomocy w poprawie warunków materialnych uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, ułatwianie równego startu edukacyjnego;

 • Zdobywanie nowych przyjaciół dla szkół zwłaszcza wśród podmiotów gospodarczych, instytucji, stowarzyszeń i organizacji oraz wśród osób fizycznych;

 • Łączenie inicjatyw społecznych z wysiłkami samorządu terytorialnego dla poprawy warunków pracy szkół oraz zwiększenie efektywności pomocy społecznej;

VI Walne Zebranie Stowarzyszenia ustala na najbliższą kadencję t.j. na lata 2015 – 2020 następujące kierunki działania:

 1. Pozyskiwanie środków materialnych – rzeczowych i finansowych dla pomocy szkołom i uczniom w różnych formach stosownie do pojawiających się możliwości,

 2. Jak największe wykorzystanie możliwości pozyskiwania środków finansowych jakie stwarzają przepisy o możliwości przekazywania 1% należnego podatku od osób fizycznych naszemu Stowarzyszeniu – jako organizacji pożytku publicznego;

 3. Kontynuowanie akcji „Fundatorzy Ciepłej Strawy”. Pozyskiwania dla niej nowych sojuszników wśród obywateli i instytucji celem objęcia jej beneficjami jak największej liczby potrzebujących uczniów;

 4. Kontynuowanie akcji nieodpłatnego pozyskiwania lub preferencyjnego zakupu wydawnictw i książek dla bibliotek szkolnych , a także przeznaczonych na nagrody dla wyróżniających się uczniów.

 5. Inspirowanie i wspomaganie działań służących integrowaniu rodziców uczniów i działaczy naszego Stowarzyszenia, tworzenie płaszczyzn współpracy, wspólnych działań i wymiany doświadczeń.

VI Walne Zebranie Wrocławskiego Stowarzyszenie Narodowego Czynu Pomocy Szkole zobowiązuje nowowybrane władze Stowarzyszenia do:

 • Kontynuowania i wzbogacania dotychczasowego dorobku programowego i organizacyjnego ,

 • Zapewniania optymalnych warunków dla realizacji celów i kierunków działania Stowarzyszenia,

 • Udzielania stałej pomocy jednostkom organizacyjnym Stowarzyszenia w rozwiązywaniu problemów organizacyjnych, programowych i finansowych,

 • Kontynuowania obecności w porozumieniu o współpracy i współdziałaniu Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole i stowarzyszeń wojewódzkich.

 • Pracy i nadzoru nad wykonaniem niniejszej uchwały.

VI Walne Zebranie Wrocławskiego Stowarzyszenie Narodowego Czynu Pomocy Szkole stwierdza, że obowiązkiem wszystkich jednostek organizacyjnych oraz wszystkich członków
działaczy Stowarzyszenia jest rozwój naszej organizacji, zwiększanie obszaru jego oddziaływania poprzez pozyskiwanie nowych członków i tworzenie nowych terenowych jednostek organizacyjnych, pozyskiwanie członków wspierających i doskonalenie form pracy a szczególnie identyfikację obszarów wymagających pomocy i wsparcia. Stowarzyszenia

VI Walne Zebranie

Wrocławskiego Stowarzyszenia

Narodowego Czynu Pomocy Szkole

W dyskusji nad Uchwałą wzięli udział : Kazimierz Mora, Krystyna Sasiela, Anna Koziarz, Beata Rudzka, Henryk Ratajczak, Ewa Musiał i Dominika Niedzielska.

Dyskutanci dzielili się doświadczeniami z pracy w swoich środowiskach i wskazywali rolę jaką odgrywa Stowarzyszenie w konkretnym otoczeniu w którym pracują.

Wnioski z dyskusji:

 • Zarząd powinien informować nowowybrane władze państwowe
  i samorządowe odpowiedzialne za oświatę, o działalności Stowarzyszenia
  a także zwrócić uwagę na problemy jakie zdaniem działaczy Stowarzyszenia winny stać się przedmiotem wspólnych działań.

 • Uświadamiać władzom odpowiedzialnym za oświatę negatywne skutki likwidacji szkolnych stołówek. Utrudnia to a nawet uniemożliwia dostęp dzieci
  i młodzieży z niezamożnych rodzin do ciepłych posiłków w szkole i powoduje drastyczny wzrost ich ceny. (Średnia cena obiadu sporządzanego w stołówce szkolnej wynosi 3, 70 zł. a dostarczanego w ramach cateringu – od 8 zł. )

 • Należy propagować obywatelskie postawy darczyńców, zwłaszcza długookresowo opiekujących się niezamożnymi dziećmi; kontynuować
  i propagować akcję „Fundatorzy Ciepłej Strawy”. Wzruszającym przykładem jest tu postać wiekowej Lady Danuty Trotman – Dickenson od lat wspierającej finansowo z zagranicy nasze Stowarzyszenie, a także Państwo: Helena Gorączko, Gizela Czarnota, Jadwiga Orzechowskia – Dawidowicz, Irena Wojtal, Lech Nowak i Henryk Ratajczak.

 • Przeciwdziałać tendencjom dyskryminowania niezamożnych uczniów,
  a zwłaszcza w miarę możliwości wspierać działania dla zapobieżenia „wykluczenia informatycznego” niezamożnych osób i prowincjonalnych środowisk.

 • Kontynuować akcję informacyjną dla pozyskiwania wpływów z tytułu 1% PIT, w tym uznano za celowe wydawanie nadal kalendarza Stowarzyszenia z zachętą do deklarowania dedykowania 1% podatku PIT na rzecz naszego Stowarzyszenia.

Ad 19 Ukonstytuowanie się Władz Stowarzyszenia

W przerwie obrad Walnego Zebrania, na pierwszym posiedzeniu Wojewódzkiego Komitetu ( Zarządu ) pod przewodnictwem przewodniczącego Walnego Zebrania ,
i Komisji Rewizyjnej pod przewodnictwem sekretarza zebrania, dokonano podziału obowiązków wśród nowowybranych członków władz.

Władze Stowarzyszenia ukonstytuowały się następująco:

Wojewódzki Komitet ( Zarząd ):

Przewodnicząca – Wanda Kruk

Z-ca przewodniczącej – Krystyna Sasiela.

Skarbnik – Beata Rudzka

Członkowie Zarządu – Małgorzata Podbucka

– Michał Pulit –

Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca – Dominika Niedzielska

Zastępca Przewodniczącej – Anna Koziarz

Członek Komisji – vacat ( do uzupełnienia drogą kooptacji )

Po zakończeniu przerwy przewodniczący obrad poinformował delegatów o ukonstytuowaniu się władz i udzielił głosu nowowybranej przewodniczącej Stowarzyszenia Pani Wandzie Kruk.

Ad 20. Wystąpienie końcowe nowowybranej przewodniczącej

Przewodnicząca Stowarzyszenia podziękowała za zaufanie
i wybór na VI kadencję, a zwłaszcza za cenne uwagi i sugestie jakie zabierający głos delegaci zgłosili pod adresem zarządu w nowej kadencji.

Zapewniła, że wraz z pozostałymi członkami Zarządu będzie dokładać starań dla jak najpełniejszej realizacji zadań postawionych przez VI Walne Zebranie władzom Stowarzyszenia. Wyraziła nadzieję, że członkowie ustępujących władz będą nadal wspierać swą wiedzą i doświadczeniem nowe władze Stowarzyszenia.

Podkreśliła że pomimo rosnącej pomocy dla szeroko rozumianej oświaty ze strony odpowiedzialnych instytucji państwowych i samorządowych Stowarzyszenie wciąż spełnia ważną rolę we wspieraniu uczniów, szkół i instytucji oświatowych.

Przewodnicząca zapewniła że jednym z głównych celów nowowybranych władz Stowarzyszenia będzie stwarzanie warunków dla powstawania nowych jednostek terenowych i obejmowania ich wsparciem większej niż dotychczas liczby szkół.

Na zakończenie Przewodnicząca złożyła na ręce Pana Profesora Henryka Ratajczaka – podziękowanie Wrocławskiemu Oddziałowi Polskie Akademii Nauk, za nieodpłatne udostępnienie Sali dla odbycia VI Walnego Zebrania Stowarzyszenia.

Ad 21. Zakończenie VI Walnego Zebrania

Przewodnicząca ogłosiła zakończenie Walnego Zebrania Stowarzyszenia.

Sekretarz Zebrania Przewodniczący Zebrania

Beata Rudzka prof. Henryk Ratajczak

Protokolant

Astrid Gracjana Żyborska

 

 

 

 

Załączniki:

1. Lista obecności na VI Walnym Zebraniu.

2.Sprawozdanie z działalności Wrocławskiego Stowarzysze-

nia Narodowego Czynu Pomocy Szkole za lata 2010-2015.

3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.