Zaproszenie na walne zebranie

Szanowna Pani, Szanowny Panie !

20 listopada bieżącego roku mija 5-cio letnia kadencja Władz naszego Stowarzyszenia – Wojewódzkiego Komitetu ( Zarządu ) i Komisji Rewizyjnej.

Wojewódzki Komitet ( Zarząd ) Stowarzyszenia na posiedzeniu w dniu 19 października b.r. ustalił termin kolejnego VI Walnego Zebrania Stowarzyszenia, zgodnie z postanowieniami Rozdziału V, § 27 Statutu, na czwartek 26 listopada 2015 roku o godzinie 12:30 w pierwszym terminie i o 12:45 w drugim terminie. 

Miejscem obrad będzie sala konferencyjna Wrocławskiego oddziału Polskiej Akademii Nauk przy ul. Podwale 75 ( Nad fosą, obok Konsulatu Republiki Federalnej Niemiec ).

Przewodniczących Kół prosimy o dokonanie wyboru delegatów spośród członków Stowarzyszenia w swoich jednostkach ( Jeden do trzech w tym Przewodniczący ).

Z uwagi na trudności z miejscem parkowania w bezpośredniej bliskości miejsca obrad, proponuję dojazd środkami komunikacji miejskiej na Plac Dominikański lub skorzystanie z parkingu w Galerii Dominikańskiej ( niestety płatnego ), skąd dogodne przejście podziemne w kierunku siedziby Oddziału PAN.

W załączeniu przesyłam zatwierdzone przez Wojewódzki Komitet ( Zarząd ) Stowarzyszenia propozycję porządku dziennego Walnego Zebrania i Regulamin obrad.

Jednocześnie informuję że coroczne sprawozdania merytoryczne i finansowe naszego stowarzyszenia są publikowane na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Pozwalam sobie także przypomnieć najważniejsze postanowienia V Rozdziału Statutu dotyczące Walnego Zebrania :

§ 30

 • Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Stowarzyszenia.
 • Delegatami na Walne Zebranie z głosem stanowiącym są członkowie Stowarzyszenia wybrani zgodnie z regulaminem ustalonym przez Wojewódzki Komitet ( Zarząd ) proporcjonalnie do ilości członków. Uczestnikami Walnego Zebrania z głosem doradczym są członkowie ustępujących władz niebędący delegatami oraz przedstawiciele członków wspierających i zaproszeni goście.
 • Walne Zebranie zwołuje Wojewódzki komitet ( Zarząd ) z własnej inicjatywy przed upływem kadencji.
 • Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Wojewódzki Komitet ( Zarząd ) z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia bądź ¼ ogólnej liczby jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia.
 • O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Wojewódzki Komitet

( Zarząd ) zawiadamia delegatów nie później niż na 10 dni przed wyznaczonym terminem.

§ 31

 • Do kompetencji Walnego Zebrania Stowarzyszenia należy przede wszystkim:
 • określanie głównych kierunków i zadań na rzecz edukacji narodowej,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Wojewódzkiego Komitetu
 • ( Zarządu ) i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia;
 • podejmowanie decyzji w sprawie udzielenia absolutorium Wojewódzkiemu Komitetowi ( Zarządowi );
 • wybór Wojewódzkiego Komitetu ( Zarządu ) i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia;
 • uchwalanie statutu Stowarzyszenia.
 • podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

§ 32

Walne Zebranie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w pierwszym terminie przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

Proszę o niezawodne przybycie !