Sprawozdanie za rok 2011

SPRAWOZDANIE

z działalności Wrocławskiego Stowarzyszenia

Narodowego Czynu Pomocy Szkole

za rok 2011

Zawartość:

1.SPRAWOZDANIE

z działalności Wrocławskiego Stowarzyszenia Narodowego Czynu Pomocy Szkole za rok 2011 wraz ze sprawozdaniem finansowym ( uproszczonym bilansem oraz rachunkiem zysków i strat.)

2. Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2011.

3.Wykonanie budżetu ( dochodów i wydatków )w roku 2011.

4.Wyniki finansowe Wrocławskiego Stowarzyszenia Narodowego Czynu Pomocy Szkole za rok 2011

5. Kopia uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia sprawozdania oraz wykonania budżetu w 2011 roku

6. Kopia sprawozdania z wykonania zadania publicznego: „Prowadzenie Świetlicy Środowiskowej dla Dzieci i Młodzieży” w 2011 roku.

7. Kopia sprawozdania z wykonania zadania publicznego: „Koordynacja
i Monitorowanie Działań Wrocławskiego Programu Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie” w 2011 roku.

SPRAWOZDANIE

z działalności Wrocławskiego Stowarzyszenia

Narodowego Czynu Pomocy Szkole

za rok 2011

Spis treści

I. Stan organizacyjny Stowarzyszenia

 1. Wojewódzki Komitet ( Zarząd)……………………………………………………….str. 3

 2. Komisja Rewizyjna………………………………………………………………………..str. 4

 3. Terenowe Jednostki Organizacyjne………………………………………………. str. 4

II. Pomoc szkołom i uczniom

 1. Pomoce do dydaktyki……………………………………………………………………str. 6

 2. Dożywiane uczniów „Fundatorzy Ciepłej Strawy”…….………………..str. 7

III. Sprawozdanie finansowe str. 9

 1. Aktywa………………………………………………………………………………………….str. 11

 2. Pasywa…………………………………………………………………………………………str. 12

 3. Rachunek zysków i strat……………………………………………………………….str. 13

IV. 1. Sprawozdanie z wykonania zadania: sprawozdania z wykonania zadania publicznego: „Prowadzenie Świetlicy Środowiskowej dla Dzieci i Młodzieży” w 2011 roku…………………………………………………………………str.

IV.2 Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego: „Koordynacja
i Monitorowanie Działań Wrocławskiego Programu Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie” w 2011 roku……………………………………
str.

I. Stan organizacyjny

Wojewódzki Komitet ( Zarząd) i Komisja Rewizyjna Wrocławskiego Stowarzyszenia Narodowego Czynu Pomocy Szkole działały w roku 2011
w następującym składach osobowych wybranych przez V Walne Zebranie Stowarzyszenia które się odbyło w dniu 20 listopada 2010 r.:

1. Wojewódzki Komitet ( Zarząd )

Przewodniczący: dr inż. Bogusław Żyborski

Wiceprzewodniczący: Prof. dr hab. Henryk Ratajczak

Sekretarz: dr Adam Kiewicz

Skarbnik: Antoni Kilarski

Członkowie Zarządu: Michał Pulit

Stanisław Swat

Astrid Gracjana Żyborska

Zarząd w roku sprawozdawczym odbył 7 posiedzeń , na których podejmował decyzje w ważnych sprawach, dotyczących działalności statutowej Stowarzyszenia zwłaszcza pomocy szkołom i uczniom. Wszystkie posiedzenia Zarządu odbywały się w składzie statutowym i były protokółowane. Decyzje Zarządu były podejmowane w formie uchwał

Zarząd rozpatrzył i zatwierdził bilans i rachunek zysków i strat Stowarzyszenia w układzie :Zarząd Stowarzyszenia i jednostki terenowe oraz bilans łączny całego Stowarzyszenia za rok 2011. Ustalił preliminarz dochodów i wydatków na rok 2012 oraz wysokość składki członkowskiej.

Na posiedzeniach Zarządu Przewodniczący, Sekretarz i Skarbnik składali sprawozdanie ze swojej bieżącej działalności pomiędzy posiedzeniami Zarządu.

W swoich działaniach Zarząd kierował się wskazaniami Uchwały Programowej
V Walnego Zebrania Stowarzyszenia które ustaliło na najbliższą kadencję t.j. na lata 2010 – 2015 główne kierunki działania.

 • Udzielanie pomocy szkołom we wzbogacaniu bazy dydaktycznej, wspieranie dokonujących się w oświacie przemian, pomocy w poprawie warunków materialnych uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, ułatwianie równego startu edukacyjnego;

 • Zdobywanie nowych przyjaciół dla szkół zwłaszcza wśród podmiotów gospodarczych, instytucji, stowarzyszeń i organizacji oraz wśród osób fizycznych;

 • Łączenie inicjatyw społecznych z wysiłkami samorządu terytorialnego dla poprawy warunków pracy szkół oraz zwiększenie efektywności pomocy społecznej;

2. Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca: Beata Rudzka

Wiceprzewodnicząca: Anna Koziarz

Członek Komisji: Ewa Żmuda

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej brała udział we wszystkich posiedzeniach Zarządu. Komisja Rewizyjna odbyła trzy posiedzenia

3. Terenowe Jednostki Organizacyjne

Na początku roku 2011 Stowarzyszenie posiadało 14 oddziałów określonych w Statucie jako terenowe jednostki organizacyjne. Mają one nazwę Komitetów
( lokalnych, terenowych, środowiskowych ) bądź Kół ( przyjaciół miłośników, środowiskowych ).

W okresie sprawozdawczym powstały dwie nowe jednostki organizacyjne:
– Koło przy Zespole Szkół w Jaworze ( utworzone w dniu 1 kwietnia 2011 )
– Koło przy Szkole Podstawowej nr 78 we Wrocławiu ( powstałe w dniu 11 października 2011 r.)

Obydwie te jednostki zostały zarejestrowane w KRS.

Oto pełny wykaz jednostek terenowych Stowarzyszenia:

 1. Lokalny Komitet przy Zespole Szkół Leśnych w Miliczu

 2. Lokalny Komitet przy Szkole Podstawowej w Siechnicach

 3. Koło przy Gimnazjum w Ujeździe Górnym

 4. Terenowy Komitet przy Szkole Podstawowej w Wabienicach

 5. Lokalny Komitet przy Gimnazjum nr 3 we Wrocławiu

 6. Lokalny Komitet przy Gimnazjum nr 21 we Wrocławiu

 7. Terenowy Komitet przy Nauczycielskim Studium Języków Obcych we Wrocławiu

 8. Krzyckie Koło Stowarzyszenia we Wrocławiu

 9. Koło przy Szkole Podstawowej nr 9 we Wrocławiu

 10. Koło przy Szkole Podstawowej nr 36 we Wrocławiu

 11. Koło Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 58 we Wrocławiu

 12. Lokalny Komitet przy Zespole Szkół Ekonomicznych nr 2 we Wrocławiu

 13. Koło Przyjaciół Gimnazjum w Żmigrodzie

 14. Koło przy Medycznym Studium Zawodowym nr 4

 15. Koło przy Zespole Szkół w Jaworze.

 16. Koło przy szkole Podstawowej nr 78 we Wrocławiu

II. Pomoc szkołom i uczniom w roku 2011

Stowarzyszenie nasze wzorem lat poprzednich również w roku 2011 świadczyło pomoc szkołom i uczniom w rozmaitych formach, a zwłaszcza w zakresie:

 • Przekazywania pomocy dydaktycznych

 • Przekazywania pozyskanych środków pieniężnych

 • Opłacania dożywiania wskazanych przez szkoły uczniów

II.1. Pomoce do dydaktyki

W roku 2011 podobnie jak w poprzednim najważniejszą pozycją wśród pomocy do dydaktyki stanowił album „Pod kloszem czyli prognoza pogody” wraz z zestawem trzech płyt CD.

Zestaw ten wydany przez LINUST – grupa Izabella Kołodziejska pozyskany przez Stowarzyszenie stanowi unikatową pomoc dydaktyczną o charakterze multimedialnym, poświęconą problematyce zmian klimatu ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn
i skutków głośnego w mediach globalnego ocieplenia.

Do zastawu dołączona jest informacja o możliwości skorzystania z dodatkowych bezpłatnych materiałów informacyjnych i pomocy dydaktycznych tematycznie związanych ze zmianami klimatu i ochroną środowiska.

Zestaw ten w roku 2011 otrzymały następujące wrocławskie placówki szkolne:

 1. Gimnazjum nr 13

 2. Gimnazjum nr 14

 3. Gimnazjum nr 15

 4. Gimnazjum nr 18

 5. Gimnazjum nr 20

 6. Gimnazjum nr 21

 7. Gimnazjum nr 25

 8. Gimnazjum nr 30

 9. Gimnazjum nr 34

Razem, łącznie z rokiem 2010 kiedy przede wszystkim zaspokajano potrzeby szkół terenowych rozprowadzono 30 kompletów.

Niezależnie od pomocy rozprowadzanych przez Wojewódzki Zarząd Stowarzyszenia terenowe jednostki organizacyjne Stowarzyszenia dokonywały
z własnych funduszy zakupów dla swoich macierzystych szkół; był to w przeważającej części sprzęt uzupełniający dla istniejących w szkołach sal komputerowych , drobny sprzęt dydaktyczny oraz książki dla bibliotek szkolnych.

II. 2. Środki finansowe przekazywane placówkom oświatowym

Placówkom zajmującym się dziećmi specjalnej troski ( dyspanseryjnym ), przeka-zano jako wsparcie ich działa w zakresie terapeutycznym i rehabilitacyjnym następujące środki:

 • Zespół szkół specjalnych w Oławie – 3 000 zł

 • Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 9 we Wrocławiu 2 000 zł.

II. 3 Dożywiane uczniów „Fundatorzy Ciepłej Strawy”.

Pod tym kryptonimem podobnie jak w latach ubiegłych Wrocławskie Stowarzyszenie Narodowego Czynu Pomocy Szkole również w roku szkolnym i 2010 / 2011 prowadziło akcję dożywiania uczniów ze środków pochodzących z darowizn osób fizycznych, przy czym zarówno fundator jak i korzystający byli poinformowani wzajemnie o sobie.

Zarząd Stowarzyszenia podjął także dodatkowo uchwałę, że jeśli środki przekazane przez fundatora z różnych przyczyn okażą się niewystarczające, pozostałe brakujące środki umożliwiające otrzymywanie przez ucznia świadczenia przez cały rok szkolny dostarcza ze swoich funduszy Stowarzyszenie. Przyjęto także zasadę, ze koszty obsługi bankowej i administracyjnej ponosi Stowarzyszenie.

Ze względu na zmniejszającą się liczbę darczyńców rozmiary akcji były nieco mniejsze niż w roku ubiegłym.

Szczegółowy wykaz pomocy na dożywianie za rok 2011 r. :

a). w okresie od 2.01. – 25.06. 2010 r.

Lp.

Nazwa szkoły

Liczba uczniów

korzystających

Przekazane środki [ zł ]

Uwagi

1.

Zespół Szkół Publicznych
w Borowie

3

1 515, 00

2.

Zespół Szkół w Ciechowie

3

757, 00

3.

Gimnazjum nr 5 w Legnicy

2

741, 00

4.

Zespół Szkół Specjalnych
w Oławie

3

1 060, 50

5.

Szkoła Podstawowa
w Starym Wołowie

3

1 515, 00

6.

Gimnazjum nr 21
we Wrocławiu

2

1 515, 00

7.

Szkoła Podstawowa nr 18

we Wrocławiu

3

1 515, 00

8.

Szkoła Podstawowa nr 36

we Wrocławiu

1

808, 00

9.

Szkoła Podstawowa nr 75

we Wrocławiu

3

2 010, 00

10.

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 116

we Wrocławiu

3

2 010, 00

11.

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 8
we Wrocławiu

3

1 800, 00

12.

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 10
we Wrocławiu

2

560, 00

RAZEM :

31

15 807, 00

W tym od 6

osób fizycznych

2 450, 00 zł.

b ). W okresie od 1.09 – 31.12..2010 r.

Lp.

Nazwa szkoły

Liczba uczniów

korzystających

Przekazane środki [ zł ]

Uwagi

1.

Zespół Szkół Publicznych
w Borowie

2

430, 00

2.

Zespół Szkół w Ciechowie

3

285, 00

3.

Gimnazjum nr 5 w Legnicy

3

218, 00

4.

Zespół Szkół Specjalnych
w Oławie

3

218, 00

5.

Szkoła Podstawowa
w Starym Wołowie

3

545, 00

6.

Gimnazjum nr 21
we Wrocławiu

3

240, 00

7.

Szkoła Podstawowa nr 18

we Wrocławiu

3

936, 00

8.

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 8
we Wrocławiu

3

793, 00

9.

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 10
we Wrocławiu

2

478, 00

RAZEM :

25

4 143, 00

W tym od 6

osób fizycznych

1 410 , 00 zł.

Łącznie na dożywianie w roku 2011 wydatkowano z funduszy Wojewódzkiego Komitetu i ofiarodawców ( osób fizycznych ) kwotę 19 950, 00 zł.

III SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Stowarzyszenie działa w rytmie wynikającym z pracy współpracujących placówek oświatowych tzn. od 1 września do 31 sierpnia następnego roku.

Jednak z uwagi na roczny cykl rozliczeniowy i wymagania Władz Finansowych sprawozdanie finansowe odnosi się do roku kalendarzowego 2011 r.

W załączniku nr 1 przedstawiamy kserokopie sprawozdania finansowego w formie uproszczonego bilansu Stowarzyszenia. ( w układzie: Aktywa, Pasywa i Rachunek zysków i strat ).

Sprawozdanie to zostało zbadane przez Komisję Rewizyjną ( bez wniesienia zastrzeżeń ) , przyjęte Uchwałą przez Zarząd Stowarzyszenia, i przyjęte przez właściwy terytorialnie Urząd Skarbowy we Wrocławiu ( US Wrocław Stare Miasto ).

Zarząd Stowarzyszenia :

Załączniki:

Wrocław, 18 maja 2012 r.

( Fragment sprawozdania ; cz. merytoryczna)

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE*/KOŃCOWE*)1)

z wykonania zadania publicznego

Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci młodzieży w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii ”

(nazwa zadania)

w okresie od 1.01.2011r. do 31.12.2011

określonego w umowie nr D/WZD/831/24/2009,

zawartej w dniu 31 grudnia 2010, pomiędzy

Gminą Wrocław a Wrocławskim Stowarzyszeniem Narodowego Czynu Pomocy Szkole

(nazwa organu zlecającego) (nazwa organizacji pozarządowej*/podmiotu*/

jednostki organizacyjnej*)

Data złożenia sprawozdania: 30 stycznia 2012

Część I. Sprawozdanie merytoryczne

1. Czy zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte w wymiarze określonym w ofercie? Jeśli nie – dlaczego?

W zakładanym stopniu zrealizowano następujące cele:

Wspieranie rodziców i opiekunów w procesie opieki i wychowywania dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych:

– zorganizowanie opieki wychowawczej,

– pomoc w nauce,

– rozwój kultury osobistej oraz kultury spożywania posiłków,

– kształtowanie pozytywnych postaw społecznych,

– zapewnienie aktywnej rekreacji,

– poprawa sprawności fizycznej,

– promowanie zdrowego stylu życia oraz aktywnego spędzania czasu wolnego,

– rozwijanie zainteresowań,

– inicjowanie i wspieranie działań z zakresu profilaktyki uzależnień,

– wdrażanie do samodzielności, samokontroli i samooceny,

– stała współpraca z rodzinami dzieci oraz instytucjami je wspierającymi.

2. Opis wykonania zadania z wyszczególnieniem działań partnerów i podwykonawców2)

Oferta skierowana była dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym terenu miasta Wrocławia.

Zajęcia prowadzone były w ramach pracy indywidualnej i grupowej.

Zaproponowaliśmy naszym uczestnikom zajęcia:

– pomoc w nauce (wyrównywanie deficytów poprzez terapię pedagogiczną oraz wsparcie podczas odrabiania zadań domowych),

– umysłowe (czytelnictwo pism i książek, konkursy, zgaduj-zgadule, opowiadanie baśni, nauka własna , prowadzenie „Księgi życia”),

– artystyczne (papieroplastyka, zajęcia muzyczne, wystawy, teatr świetlicowy),

– rozrywkowe (gry i zabawy ze śpiewem, zabawy przy muzyce, stolikowe),

– sportowe (gimnastyka, gry i zabawy ruchowe z chustą Klanza, spacery, wycieczki, konkursy sprawnościowe, gry zespołowe, zajęcia na pływalni),

– opiekuńcze (nauka samoobsługi, ćwiczenia usprawniające manualnie),

– uczestniczenie w imprezach kulturalnych (wystawy, imprezy plenerowe),

-działania na rzecz środowiska lokalnego („Dbaj o swoje otoczenie”, „Segregacja śmieci”, opieka nad osobami potrzebującymi pomocy).

– odbyło się 1 wyjście do Parku Wodnego przy ul. Borowskiej, 1 wyjście do cyrku (darmowe bilety), 1 wyjście do kina, 6 wyjścia na Wyspę Słodową, ok.12 wyjść do pobliskiego parku. W związku z tym iż nie udało nam się zorganizować zajęć podczas ferii zimowych (dokonaliśmy zwrotu części dotacji) nie odbyła się planowana w tym czasie wycieczka do Sobótki

Wzięliśmy udział w imprezie plenerowej w Ogrodzie Botanicznym w ramach Wrocławskich Dni Promocji Zdrowia oraz w imprezie „Choinka Marzeń 2011”, która miała miejsce w Sali Sesyjnej Rady Miejskiej w Ratuszu.

Bezpośrednio w pracy z dziećmi zaangażowani byli wykwalifikowani nauczyciele, administrator sieci komputerowej, wolontariusze – studenci.

Dożywianie prowadzone było na zasadzie zakupu gotowych do spożycia produktów (słodka bułka lub kanapka, tosty, owoce, herbata, woda mineralna, napoje ).

W ramach pracy opiekuńczej , wychowawczej i dydaktycznej nawiązaliśmy współpracę z pedagogami szkolnym, wychowawcami klas, w celu pozyskania informacji o sytuacji szkolnej i rodzinnej wychowanków. Systematycznie kontaktujemy się z kuratorami dwóch naszych podopiecznych. Udało nam się nawiązać kontakt i zaprosić do współpracy większość rodziców. Zaangażowaliśmy do działań na rzecz dzieci i świetlicy (prace w komisjach konkursowych, prawie wszyscy uczestniczyli w spotkaniu wigilijnym). Podczas wakacji przy udziale i pomocy rodziców dokonaliśmy remontu (pomalowano wszystkie pomieszczenia świetlicy). Odbyło się jedno spotkanie, konsultacje z naszym szkolnym psychologiem.

Mając na uwadze doskonalenie jakości pracy kadry pedagogicznej, raz na dwa miesiące odbywały się spotkania – konsultacje z udziałem specjalistów zatrudnionych w świetlicy.

W pracy świetlicy uwzględniony został program profilaktyki uzależnień dla dzieci przedszkolnych i uczniów nauczania zintegrowanego – „Cukierki”. Był on realizowany w rozszerzonej wersji, obejmował cykl spotkań opartych na bajce profilaktyczne o tym samym tytule i cieszył się dużym zainteresowaniem oraz zaangażowaniem wśród dzieci. Realizowano także Program Domowych Detektywów „Jas i Małgosia na tropie” oraz jego druga część „Fantastyczne możliwości”.

Zajęcia odbywały się w godz. 14.00 -18.00 zgodnie z założonym planem dnia i programem.

Udało nam się nawiązać współpracę działem marketingu Parku Wodnego przy ul .Borowskiej – stąd wejście po preferencyjnych kosztach. W ramach współpracy z I Liceum Ogólnokształcącym nasi podopieczni korzystali z sali gimnastycznej.

Pomocna w działaniach świetlicy okazała się także Rada Osiedla Ołbin, która nieodpłatnie przekazała drobne gadżety, które zostały dołączone do paczek świątecznych dla wszystkich uczestników. Udało nam się także pozyskać darmowe bilety do cyrku

3. Liczbowe określenie skali działań, zrealizowanych w ramach zadania, /należy użyć tych samych miar, które były zapisane w ofercie realizacji zadania, w części II pkt 5/.

 

Podczas zadania zaangażowanych było bezpośrednio dwóch czynnych nauczycieli, emerytowany nauczyciel przedszkola, emeryt -instruktor sportu, administrator sieci komputerowej oraz dwóch wolontariuszy. Systematycznie, dwa razy w tygodniu pomagała w realizacji zadań świetlicy studentka AW-Fu druga wolontariuszka przybywała do świetlicy sporadycznie (raz na dwa tygodnie, czasami rzadziej). Mimo wcześniejszych deklaracji, w 2011 roku nie zgłosili się do nas wolontariusze z Fundacji Dr. Clown.

W zajęciach świetlicowych uczestniczyło 20 dzieci w dwóch grupach wiekowych.

( Fragment sprawozdania; cz. merytoryczna)

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE*/KOŃCOWE*)1)

z wykonania zadania publicznego

Koordynacja i monitorowanie działań Wrocławskiego Programu

Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie w 2011 roku”

(nazwa zadania)

w okresie od 3.01.2011r. do 31.12.2011

określonego w umowie nr D/WZD/985/1/2011,

zawartej w dniu 3 stycznia 2011, pomiędzy

Gminą Wrocław a Wrocławskim Stowarzyszeniem Narodowego Czynu Pomocy Szkole

(nazwa organu zlecającego) (nazwa organizacji pozarządowej*/podmiotu*/

jednostki organizacyjnej*)

Data złożenia sprawozdania: 30 stycznia 2012

Część I. Sprawozdanie merytoryczne

1. Czy zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte w wymiarze określonym w ofercie? Jeśli nie – dlaczego?

W zakładanym stopniu zrealizowano następujące cele:

– przygotowanie planu realizacji zadań programu Wrocławskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie w roku szkolnym 2010/2011 i 2011/2012,

– doskonalenie organizacji i jakości działań zespołów koordynatorów ds. promocji zdrowia przedszkoli i szkół: podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych,

– przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu promocji zdrowia, profilaktyki chorób i uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy i agresji dla społeczności szkolnych z Zespołów Szkół Specjalnych, Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii oraz Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych,

– podniesienie kompetencji i umiejętności przedszkolnych i szkolnych koordynatorów w realizacji programów promocji zdrowia,

-rozwijanie współpracy międzyprzedszkolnej i międzyszkolnej,

– współpraca i wymiana doświadczeń między nauczycielami różnych przedszkoli i szkół,

– organizacja i przeprowadzenie kampanii prozdrowotnych dla społeczności przedszkolnych i szkolnych,

– organizacja i przeprowadzenie międzyprzedszkolnych i międzyszkolnych konkursów o tematyce zdrowotnej, ekologicznej, bezpieczeństwa na drodze oraz dotyczącej uzależnień, w przedszkolu i szkole,

– inicjowanie oraz wspieranie działań prozdrowotnych oraz z zakresu profilaktyki uzależnień skierowanych do społeczności przedszkolnych, szkolnych i lokalnych,

– kształtowanie i doskonalenie umiejętności społecznych przeciwdziałających niepożądanym zachowaniom dzieci,

– przygotowanie nauczycieli przedszkoli do pracy edukacyjnej z rodzicami – podejmowanie działań na rzecz wzmacniania czynników chroniących,

– redakcja Programu Wychowania Zdrowotnego w szkole,

– przygotowanie konferencji – kończącej edycję Wrocławskiego Programu Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie w latach 2008-2011,

– opracowanie i druk raportu z realizacji Wrocławskiego Programu Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie w latach 2008-2011,

– monitorowanie i ewaluacja Programu Wrocławskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie.

2. Opis wykonania zadania z wyszczególnieniem działań partnerów i podwykonawców2)

Projekt skierowany był do przedszkolaków, uczniów i nauczycieli wrocławskich przedszkoli

i szkół promujących zdrowie. Głównymi odbiorcami byli doradcy grup superwizyjnych oraz koordynatorzy ds. promocji zdrowia przedszkoli oraz szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, a poprzez nich całe społeczności przedszkolne i szkolne.

Wiele działań podejmowanych w ramach projektu było kontynuacją programów i konkursów realizowanych w ubiegłych latach.

Projekt obejmował prowadzenie zajęć edukacyjnych i konsultacji z zakresu promocji zdrowia oraz profilaktyki uzależnień dla 59 koordynatorów, nauczycieli zainteresowanych problematyka prozdrowotna w środowisku przedszkolnym oraz. 192 szkolnych koordynatorów pracujących w ramach 8 grup superwizyjnych; organizację i przeprowadzanie międzyprzedszkolnych oraz międzyszkolnych konkursów, dokumentowanie i koordynowanie podejmowanych działań, monitorowanie oraz ewaluację.

W ramach realizacji projektu podjęto następujące zadania:

 1. ) Opieka merytoryczno – formalna podczas całości trwania programu:

– rozpoznano potrzeby edukacyjne i oczekiwania koordynatorów na podstawie konsultacji indywidualnych oraz składanych planów merytoryczno – finansowych,

-odbyły się 2 spotkania całego zespołu doradców, 8 konsultacji indywidualnych, na bieżąco dokonywano wymiany informacji dotyczących projektu drogą elektroniczną i telefoniczną, 

– dokumentowano podejmowane działania, opracowano wzory umów oraz rachunków dla poszczególnych doradców, w każdym miesiącu sporządzano raport kasowy i w raz ze wszystkimi rachunkami przekazywano księgowej, przeanalizowano sprawozdania poszczególnych doradców oraz księgowej i na tej podstawie opracowano sprawozdanie końcowe,

-opracowano procedury i narzędzia niezbędne do prowadzenia dokumentacji zespołów koordynatorów,

– dokonywano wypłat wszystkim osobom zaangażowanym w pracę nad realizacją projektu (doradcy grup superwizyjnych, osób prowadzących warsztaty, księgowa, obsługa multimedialna i techniczna) zgodnie z realizacją planu finansowego,

dokumentowano podejmowane działania, opracowywano sprawozdania, na bieżąco prowadzono monitoring i ewaluację.

W ramach koordynowania działaniami przygotowującymi Konferencję podsumowującą:

– zorganizowano spotkanie z doradcami ds. promocji zdrowia przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w celu szczegółowego opracowania programu konferencji podsumowującej,

– opracowano program Konferencji podsumowującej realizację programu „Wrocławskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie” w latach 2008 – 2011

– przygotowano prezentację najwyżej ocenianych przez Komisje Konkursowe szkolnych programów promocji zdrowia i uzależnień,

 • przygotowano występy artystyczne przedszkolaków i uczniów,

 • przygotowano wystawy prac plastycznych oraz najciekawszych fotografii,

 • ustalono listy osób zaproszonych,

 • zamówiono catering.

W ramach koordynowania warsztatami dla społeczności ośrodków i placówek specjalnych:

– na bieżąco zarządzano szkoleniami warsztatowymi,

– zorganizowano nabór do grup warsztatowych,

– monitorowano rezultaty i prowadzono ewaluację.

Zorganizowano i przeprowadzono szkolenia, warsztaty, konsultacje merytoryczno-metodyczne dotyczące realizacji zadań i programów promocji zdrowia w środowisku przedszkolnym:

1.2) 120 godzin przeznaczono na organizację konferencji i szkoleń, konsultacji, doradztwo pomoc merytoryczną, udział w uroczystościach przedszkolnych oraz na monitorowanie i bieżącą ewaluację,

1.1) przeprowadzono 20 szkoleń „Przedszkole promujące zdrowie”,

– odbyły się 2 konferencje szkoleniowe,

– w III „Festiwalu Zdrowia” wzięło udział ok. 500 przedszkolaków z 40 przedszkoli,

– w Międzyprzedszkolnym Konkursie na projekt działań edukacyjnych z zakresu

promocji zdrowia ”Zdrowe dziecko to szczęśliwe dziecko” prace złożyło 22 nauczycieli,

– na Konkurs Plastyczny „Szczęście – co to takiego” wpłynęło 20 prac przedszkolaków (po jednej wybranej pracy z 20 przedszkoli),

2.2) Zakupiono artykuły biurowe i piśmiennicze, nagrody dla przedszkoli, puchary i medale

dla przedszkoli biorących udział w III Festiwalu Zdrowia.

Zorganizowano spotkania dla 8 grup szkolnych koordynatorów ds. promocji zdrowia, prowadzono zajęcia edukacyjne i konsultacje w zakresie promocji zdrowia oraz profilaktyki uzależnień, przeprowadzono konkursy międzyszkolne oraz imprezy integracyjne, opracowywano i przygotowywano materiały na spotkania i warsztaty, prowadzono dokumentację pracy grup,

I i IV grupa koordynatorów szkół podstawowych

1.1) 80 godzin przeznaczono na przygotowanie spotkań, opracowanie materiałów, scenariuszy, zawiadomień, prowadzenie dokumentacji, monitorowanie szkół, konsultacje indywidualne oraz ewaluację programu,

1.2) zorganizowano i przeprowadzono 8 spotkań grup,

– przygotowano i przeprowadzono Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny dla 60 uczniów

szkół promujących zdrowie,

– przygotowano i przeprowadzono warsztaty dla 29 uczniów „Bądź przyjacielem swojego zdrowia”

2.2) zakupiono nagrody dla uczestników konkursu i warsztatów oraz materiały niezbędne do ich realizacji.

II grupa koordynatorów szkół podstawowych

1.1) 40 godzin przeznaczono na przygotowanie spotkań, opracowanie materiałów, scenariuszy, zawiadomień, prowadzenie dokumentacji, monitorowanie szkół, konsultacje indywidualne i ewaluację programu,

1.2) zorganizowano i przeprowadzono 4 spotkania grupy,

– przygotowano i przeprowadzono Międzyszkolny Konkurs „Kolorowy Świat Zdrowia”, w którym prace złożyło 50 uczniów,

przygotowano i kierowano warsztatami edukacyjno – integracyjnymi „Smaczna i zdrowa kuchnia domowa” w których uczestniczyło 60 uczniów i 20 nauczycieli

2.2) zakupiono nagrody dla uczestników konkursu i warsztatów oraz materiały niezbędne do ich realizacji.

III grupa koordynatorów szkół podstawowych

1.1) 40 godzin przeznaczono na przygotowanie spotkań, opracowanie materiałów, scenariuszy, zawiadomień, prowadzenie dokumentacji, monitorowanie szkół, konsultacje indywidualne i ewaluację programu,

1.2) zorganizowano i przeprowadzono 4 spotkania grupy,

– przygotowano i przeprowadzono VI Międzyszkolny Konkurs „Bezpieczeństwo na drodze”,

w którym udział wzięło 44 uczniów klas czwartych z 13 szkół podstawowych,

– przygotowano i przeprowadzono V Międzyszkolny Konkurs „Zawsze zdrowi”, w którym

udział wzięło 36 uczniów klas trzecich z 12 szkół podstawowych,

– przygotowano i przeprowadzono IV Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Radosny Uśmiech , Radosna Przyszłość”, w którym udział wzięło 38 uczniów klas drugich z 12 szkół podstawowych,

2.2) zakupiono nagrody dla uczestników konkursów oraz materiały niezbędne do ich realizacji.

V grupa koordynatorów szkół podstawowych – ośrodki, szkoły i placówki specjalne

1.1) 60 godzin przeznaczono na przygotowanie spotkań, opracowanie materiałów, scenariuszy, zawiadomień, prowadzenie dokumentacji, monitorowanie szkół, konsultacje indywidualne i ewaluację programu, opracowanie planu, ankiet, zakresu obowiązków koordynatorów,

1.2) zorganizowano i przeprowadzono 4 spotkania grupy,

– przygotowano i przeprowadzono plenerową imprezę integracyjną „Wyścigi na smoczych łodziach” dla 200 uczniów i 52 nauczycieli,

– przygotowano i przeprowadzono Turniej wiedzy o AIDS dla 36 uczestników z 8 ośrodków,

– przygotowano i przeprowadzono imprezę integracyjno – edukacyjną „Sportowe Mikołajki ”, w której udział wzięło 200 uczniów oraz 28 nauczycieli,

2.2) zakupiono nagrody dla uczestników imprezy integracyjnej i konkursów oraz materiały do ich realizacji.

I i II grupa koordynatorów szkół gimnazjalnych

1.1) 80 godzin przeznaczono na przygotowanie spotkań, opracowanie materiałów, scenariuszy, zawiadomień, prowadzenie dokumentacji, monitorowanie szkół, konsultacje indywidualne i ewaluację programu, na przygotowanie wystaw prac konkursowych oraz na działania zwiane z organizacją kampanii miejskiej „Wrocławskich Dni Promocji Zdrowia”, 1.2) zorganizowano i przeprowadzono 16 spotkań grup,

– przygotowano i przeprowadzono konkurs wiedzy o zdrowiu „Zdrowie szansą na sukces”,

w którym udział wzięło50uczniów szkół gimnazjalnych promujących zdrowie

– przygotowano i przeprowadzono konkurs plastyczny „Szkoła Promująca Zdrowie” w którym uczestniczyło 38 uczniów z 19 szkół,

– przygotowano i przeprowadzono Międzyszkolny Konkurs „Masz swoje prawa i obowiązki” dla 30 uczniów z 20 szkół,

– przygotowano i przeprowadzono Konkurs na scenariusz lub grę edukacyjną nt. aktywności ruchowej, w którym prace złożyło 12 nauczycieli,

– przygotowano i przeprowadzono Międzyszkolny Konkurs Plastyczny na ulotkę z okazji Światowego Dnia Walki z AIDS” w którym uczestniczyło 28 uczniów z 18 szkół,

2.2) zakupiono nagrody dla uczestników imprezy integracyjnej i konkursów oraz materiały do ich realizacji.

I grupa koordynatorów szkół ponadgimnazjalnych

1.1) 40 godzin przeznaczono na przygotowanie spotkań, opracowanie materiałów, scenariuszy, zawiadomień, prowadzenie dokumentacji, monitorowanie szkół, konsultacje indywidualne i ewaluację programu,

1.2) zorganizowano i przeprowadzono 4 spotkania grupy,

– przygotowano i przeprowadzono szkolenia: dyskryminacja lobbing i przemoc psychiczna, jako czynniki szkodliwe wpływające na stan zdrowia, w których udział wzięło 14 nauczycieli

– przygotowano i przeprowadzono treningi- „Czym są: dyskryminacja, mobbing i przemoc psychiczna w szkole i jak nauczyciel może im przeciwdziałać ?” – 14 nauczycieli,

przeprowadzono Olimpiadę wiedzy o AIDS, w etapie wewnątrzszkolnym udział wzięło łącznie 4503 uczniów, w etapie międzyszkolnym 104 osoby z 31 szkół i zespołów szkół

– w przeprowadzonym konkursie literackim uczestniczyło 24 uczniów,

– w konkursie na prezentację komputerową dotyczącą HIV/AIDS udział wzięło 42 uczniów,

2.2) zakupiono nagrody dla laureatów Olimpiady AIDS/HIV, konkursu literackiego, konkursu na prezentację komputerową oraz materiały niezbędne do ich realizacji.

1.3) Przeprowadzono następujące szkolenia warsztatowe dla społeczności szkolnych z Zespołów Szkół Specjalnych, Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii oraz Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych:

– Szkolenie dla nauczycieli z zakresu wiedzy o HIV/AIDS i chorobach przenoszonych drogą płciową (STD) – 30 godzin, uczestniczyło 40 osób,

– Warsztaty z redukcji stresu dla nauczycieli – 30 godzin, uczestniczyło 38 osób,

– Warsztaty z edukacji seksualnej dla nauczycieli – 60 godzin, uczestniczyło 48 osób,

– Warsztaty cyrkowe dla dzieci i młodzieży – 80 godzin, 105 uczestników,

– Warsztaty dla nauczycieli oraz uczniów na temat narkotyków i dopalaczy – 40 godzin dla 35 nauczycieli, 80 godzin dla 150 uczniów,

– Warsztaty z choreoterapii, rytmiki i tańca dla dzieci i młodzieży – 60 godzin, 30 uczestników.

2.2) Zaplanowano i zakupiono materiały na potrzeby zajęć cyrkowych

1.3) Zredagowano raport oraz Program Edukacji Zdrowotnej

2.1) Zaplanowano i zakupiono materiały biurowe niezbędne do prowadzenia zajęć edukacyjnych, warsztatowych, dokumentowania pracy grup superwizyjnych oraz na potrzeby konferencji podsumowującej.

2.3) Zakupiono tablice i materiały niezbędne do przygotowania wystaw podczas konferencji podsumowującej

3.1) W ramach usługi poligraficznej:

– na potrzeby Olimpiady wiedzy o AIDS wykonano kserokopie testów oraz wydrukowano dyplomy laureatów,

– zaprojektowano i wydrukowano 450 zaproszeń na konferencję,

– zaprojektowano i wydrukowano 450 dyplomów,

– wydrukowano 736 raportów,

– nagrano 700 płyt CD z Programem Edukacji Zdrowotnej z nadrukiem na płycie oraz wklejono opakowane płyty do książek.

3.2) Dokonano wyboru najkorzystniejszego oferenta, zorganizowano catering podczas konferencji podsumowującej oraz dwóch konkursów międzyszkolnych.

5) Na bieżąco prowadzona była obsługa administracyjna projektu.

Systematycznie prowadzona była pełna księgowość w ramach obsługi finansowo – księgowej.

7.1) Zapewniono obsługę multimedialną i techniczną podczas:

 • dwudziestu pięciu imprez i konkursów międzyszkolnych

– III Festiwal Zdrowia (5 imprez),

– Międzyprzedszkolny Konkurs dla nauczycieli na projekt działań edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia ”Zdrowe dziecko to szczęśliwe dziecko”

– Międzyprzedszkolny Konkurs Plastyczny dla dzieci „Szczęście – co to takiego”

– Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Ekologicznej,

– Warsztaty „Bądź przyjacielem swojego zdrowia”,

– Międzyszkolny Konkurs “Bezpieczeństwo na drodze”,

– Międzyszkolny Konkurs „Zawsze zdrowi”,

– Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Radosny Uśmiech, Radosna Przyszłość”,

– Międzyszkolny Konkurs „Kolorowy świat zdrowia”,

– Warsztaty edukacyjno – integracyjne „Smaczna i zdrowa kuchnia domowa”,

– Turniej wiedzy z zakresu profilaktyki HIV/ AIDS,

– Impreza sportowo – integracyjna „Wyścigi na Smoczych Łodziach”,

– Impreza sportowo – integracyjna „Sportowe Mikołajki”,

– Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Zdrowiu „Zdrowie szansą na sukces”,

– Międzyszkolny Konkurs Plastyczny promujący ideę Szkoły Promującej Zdrowie,

– Międzyszkolny Konkurs „Masz swoje prawa i obowiązki”,

– Konkurs dla nauczycieli na scenariusz lub grę edukacyjną nt. aktywności ruchowej,

– Międzyszkolny Konkurs Plastyczny na ulotkę z okazji Światowego Dnia Walki z AIDS,

– Olimpiada wiedzy o AIDS/HIV,

– Warsztaty cyrkowe,

– Warsztaty choreoterapii,

 • zapewniono sprzęt TI i serwis fotograficzny podczas konferencji podsumowującej,

 • dokumentowano realizowane działania poprzez wydruki indeksów ze zdjęciami wraz z płytami CDROM – 3 kpl dla każdej imprezy,

 • utrzymywano miejsce na serwerze internetowym wraz z administracją strony,

 • dokonano wyboru i wydrukowano zdjęcia z najciekawszych imprez w celu zorganizowania wystawy podczas konferencji.

3. Liczbowe określenie skali działań, zrealizowanych w ramach zadania, /należy użyć tych samych miar, które były zapisane w ofercie realizacji zadania, w części II pkt 5/.

 

Podczas zadania zaangażowanych było bezpośrednio 7 doradców ds. promocji zdrowia:

– 1 doradca realizujący program w przedszkolach, w szkoleniach, konsultacjach brało udział 59 przedszkolnych koordynatorów,

– 6 doradców 8 szkolnych grup superwizyjnych, którzy zorganizowali i przeprowadzili 40 spotkań edukacyjnych. Każda grupa liczyła (średnio) 15-16 szkolnych koordynatorów ds. promocji zdrowia, grupa szkół ponadgimnazjlnych 29, co daje 192 nauczycieli.

Pośrednio poprzez działania koordynatorów w zadaniach podejmowanych w ramach programu uczestniczyły całe społeczności przedszkolne w liczbie ok. 6000 przedszkolaków oraz społeczności szkolne w liczbie ok. 70 000 uczniów placówek należących do Wrocławskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie.

W organizowanych międzyszkolnych konkursach bierze udział duża liczba szkół. Zorganizowano 1 olimpiadę (Olimpiada Wiedzy o AIDS) , 1 festiwal (Festiwal Zdrowia),

13 konkursów i turniejów (Międzyprzedszkolny Konkurs Plastyczny „Szczęcie – co to takiego”, Międzyprzedszkolny Konkurs dla nauczycieli na projekt działań edukacyjnych z zakresu promocji zdrowia ”Zdrowe dziecko to szczęśliwe dziecko”, Międzyszkolny Konkurs Wiedzy Ekologicznej, Międzyszkolny Konkurs “Bezpieczeństwo na drodze”, Międzyszkolny Konkurs „Zawsze zdrowi”, Międzyszkolny, Konkurs Plastyczny „Radosny Uśmiech, Radosna Przyszłość”, Międzyszkolny Konkurs „Kolorowy świat zdrowia”, Turniej dotyczący profilaktyki HIV/ AIDS, Międzyszkolny Konkurs „Zdrowie szansą na sukces”, Międzyszkolny Konkurs Plastyczny promujący ideę Szkoły Promującej Zdrowie, Międzyszkolny Konkurs „Masz swoje prawa i obowiązki”, Konkurs dla nauczycieli na scenariusz lub grę edukacyjną nt. aktywności ruchowej, Międzyszkolny Konkurs Plastyczny na ulotkę z okazji Światowego Dnia Walki z AIDS,

4 imprezy integracyjne (Warsztaty „Bądź przyjacielem swojego zdrowia”, Warsztaty edukacyjno – integracyjne „Smaczna i zdrowa kuchnia domowa”, Impreza sportowo – integracyjna „Wyścigi na Smoczych Łodziach”, ,, Impreza sportowo – integracyjna „Sportowe Mikołajki”).

Łącznie w olimpiadach, konkursach oraz imprezach integracyjnych uczestniczyło 1589 przedszkolaków i uczniów (z etapami przedszkolnymi i szkolnymi ok. 7000). Wśród nauczycieli – 134 bezpośrednio uczestniczyło w zmaganiach konkursowych i zajęciach warsztatowych, ok. 320 pełniło funkcje opiekuńcze lub koordynowało działaniami swoich uczniów podczas trwania wymienionych imprez i konkursów .

W szkoleniach warsztatowych dla społeczności szkolnych z Zespołów Szkół Specjalnych, Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii oraz Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych łącznie uczestniczyło 446 osób, w tym 161 nauczycieli i 285 uczniów.

W konferencji podsumowującej Program Wrocławskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie w latach 2008 – 2011 uczestniczyło 230 nauczycieli.

Obsługą multimedialną i techniczną objęto 27 imprez, wydrukowano 27 kpl. indeksów ze zdjęciami wraz z płytami CD. W ciągu 12 miesięcy utrzymywano i administrowano stroną internetową. Nagrano 700 płyt CD z Programem Edukacji Zdrowotnej z nadrukiem na płycie oraz wklejono opakowane płyty do książek .

Przez 11 miesięcy prowadzono pełną księgowość projektu, w ciągu całego roku realizowano obsługę administracyjną.